Dit is de html-versie van het bestand https://www.reimerswaal.nl/document.php?m=22&fileid=81115&f=cb7291fef00e4804f767024620f00a09&attachment=0&c=123997. Google maakt automatisch een html-versie van documenten bij het indexeren van het web.

Tip: als je je zoekterm snel wilt vinden op deze pagina, druk je op Ctrl+F of -F (Mac) en gebruik je de zoekbalk.

Page 1

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF

VAN DE VOORMALIGE GEMEENTE

KRABBENDIJKE

1703-1969

door A.E.M.Kuiper-Timmerman,

voorjaar 1995

Inhoudsopgave:

2


Page 2

Inleiding

7

I. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KRABBENDIJKE,1703-1815[1817]

25

A. Stukken van algemene aard

25

1. Notulen

25

2. Correspondentie

25

A. Schout

25

B. Assesoren

25

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

26

1. FinanciŽn

26

2. Belastingen

26

3. Bevolking

26

4. Waterstaat

27

5. Landsverdediging

27

6. Justitie

27

II. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NIEUWLANDE,1800-1815[1817]

28

A. Stukken van algemene aard

28

1. Notulen

28

2. Correspondentie

28

A. Schout

28

B. Schout en assesoren

28

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

28

1. FinanciŽn

28

2. Belasting

29

3. Bevolking

29

4. Landsverdediging

30

5. Justitie

30

III. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KRABBENDIJKE,1816-1969[1970]

31

A. Stukken van algemene aard

31

1. Notulen

31

A. Raad

31

B. Burgemeester en assesoren, later burgemeester en wethouders

31

2. Correspondentie

33

A. Burgemeester

35

B. Burgemeester en assesoren, later burgemeester en wethouders

36

3. Publikaties, mededelingen en verslagen

42

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

42

1. Het organisme

43

A. Instelling, ontwikkeling, opheffing

43

B. Betrekking tot andere lichamen en organen

43

C. Economische en rechtspositie

43

1. Eigendom en bezit

43

2. FinanciŽn

46

a. algemeen

47

b. boekhouding

48

3. Benodigdheden en hulpmiddelen

55

4. Gebouwen en terreinen bestemd voor de dienst

56

D. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende

lichamen

57

E. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen

57

1. Raad

57

2. Wethouders

58

3. Secretaris

58

4. Gemeenteontvanger

58


Page 3

2. Aangelegenheden betreffende het personeel

59

A. Personeelsdossiers

59

B. Verhouding tussen personeel en orgaan

60

C. Begin, vervulling en beŽindiging der dienstbetrekking

61

D. Plichten en verplichtingen van gezag over het personeel

62

E. Rechten van het personeel

62

1. Bezoldiging

62

2. Tegemoetkomingen en schadeloosstelling

63

3. Pensioen

63

F. Andere personeelsaangelegenheden

63

3. Eigendom, openbare werken en belastingen

64

A. Kadaster

64

B. Openbare werken

64

C. Belastingen

65

1. Eigendommen

65

2. Grondbelasting

65

3. Hondenbelasting

65

4. Hoofdelijke omslag

66

5. Leges

66

6. Ondernemersbelasting

66

7. Patenten

67

8. Personele belasting

67

9. Rioolbelasting

67

10. Rijksbelastingen

67

11. Straatbelasting

67

12. Vermakelijkheidsbelasting

68

4. Openbare orde

68

A. Algemeen

68

B. Vrijheid van woord en geschrift

68

C. Maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen

68

1. Registers der burgerlijke stand

68

2. Bevolkingsadministratie

70

3. Volkstellingen

72

4. Huisnummering

73

5. Overige maatregelen

73

D. Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen

74

E. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten

plaatsen

74

F. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde

74

5. Openbare zedelijkheid

75

A. Alcohol en andere verdovende middelen

75

B. Dierenbescherming

75

6. Openbare gezondheid

75

A. Organisatie van de gezondheidszorg

75

B. Toezicht op produkten

76

C. Besmettelijke ziekte bestrijding

76

D. Aangelegenheden betreffende lijken

77

E. MilieuhygiŽne

78

1. Hinderwet

78

2. Luchtverontreiniging

79

3. Verwijderen van huisvuil

79

4. Riolering/persleiding

80

5. Ruimtelijk ordening

81

a. algemeen

81

b. bestemmingsplan Kerkhoek,1942-1963

82

d. bestemmingsplan Centrum en West, 1955-1969

82

- centrum

82


Page 4

- west

83

e. bestemmingsplan Zuid-Oost,1959-1969

85

f. bestemmingsplan Oostdijk ,1960-1963

86

g. bestemmingsplan West-Krabbendijke, 1968,1969

86

h. wederopbouwplannen

86

i. rooilijnen

87

j. wijze van bebouwing

87

k. parken en plantsoenen

87

F. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid

88

1. Drinkwater

88

2. Volkshuisvesting

88

a. algemeen

88

b. eisen aan woningen

89

c. gebouwen van bijzondere aard

93

d. verbetering van woontoestanden

93

e. voorziening in de woningbehoefte

93

f. woningbedrijf

95

g. bemoeiingen met bestaande woningen

96

7. Openbare veiligheid

97

A. Water en verdrinking

97

B. Bescherming van de bevolking en van objecten tegen oorlogsgeweld

97

1. Algemeen

97

2. Luchtbescherming

97

3. Medische hulp en verpleging

98

C. Ontploffingen en ontbranden

98

D. Brand

98

8. Tweede Wereldoorlog

99

9. Waterstaat

102

10. Watersnood 1953

103

11. Verkeer en vervoer

104

A. Verkeer te land

104

1. Ligging van de wegen

104

2. Aanleg, overname, beheer en onderhoud

105

3. Straatverlichting

106

4. Beplanting

107

5. Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden

107

6. Vervoer per auto

107

7. Verkeer of vervoer langs rail

107

B. Verkeer en vervoer over water

108

C. Verkeer en vervoer door de lucht

109

D. Posterijen

109

E. Telecommunicatie

109

12. Economische aangelegenheden

109

A. Bodemproduktie, dierenteelt

109

B. Industrie, dienstverlening, handel

110

1. Handel

110

2. Gasvoorziening

110

3. Elektriciteitsvoorziening

111

4. Distributie

111

C. Visserij

111

13. Arbeid

112

A. Algemeen

112

B. Landarbeidersvereniging

112

14. Maatschappelijke zorg

113

A. Ziekenhuizen

113

B. Lichamelijke gehandicapten

113

C. Geldelijke bijstand

113


Page 5

D. Bejaarden

113

E. Werklozen en arbeidsongeschikten

114

15. Volksontwikkeling en -opvoeding, religie

114

A. Onderwijs

114

1. Algemeen

114

2. Kleuteronderwijs

115

3. Lager onderwijs

115

a. personeel

115

b. organisatie van het onderwijs en van de school

116

- toelating leerlingen

116

- schoolgeld

116

- vakanties

117

- werkplan

117

- oudercommissie

117

c. bevordering van de studie

117

- leerplicht

117

- commissie tot wering schoolverzuim

118

d. schoolgebouwen

118

- openbare school

118

- school met de bijbel

119

- lagere school Oostdijk

119

- Gereformeerde Gemeente school

119

- Hervormde school

120

- scholencomplex Noordweg (Hervormde school en openbare school)

120

e. subsidiŽring

121

f. geneeskundig onderzoek

121

4. buitengewoon lager onderwijs

121

5. voortgezet onderwijs

121

B. Bibliotheek

122

C. Historische en andere culturele waarden

123

1. monumenten

123

2. landschapsschoon

123

D. Toonkunst

123

E. Sport

123

F. Ontspanning

124

G. Onderscheidingen

125

H. Religie

125

16. Landsverdediging

125

17. Justitie

126

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

127

I. GROOT ARMBESTUUR KRABBENDIJKE,1803-1856

127

A. Stukken van algemene aard

127

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

127

1. FinanciŽn

127

2. Armenzorg

128

3. Eigendommen

129

4. Bestuur

129

II. GROOT ARMBESTUUR NIEUWLANDE,1813-1856

130

A. Stukken van algemene aard

130

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

130

1. FinanciŽn

130

2. Armenzorg

131

3. Bestuur

131

III. ALGEMEEN BURGERLIJK ARMBESTUUR KRABBENDIJKE EN


Page 6

NIEUWLANDE,1858-1964

132

A. Stukken van algemene aard

132

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

132

1. FinanciŽn

132

2. Armenzorg

133

3. Eigendommen

133

4. Bestuur

134

IV. BURGEMEESTER ELENBAAS,1905

134

V. COMMISSIE VAN TOEZICHT VAN DE GASFABRIEK

OOSTEINDE,1911-1939

135

A. Stukken van algemene aard

135

1. Notulen

135

2. Correspondentie

135

3. Verslagen

136

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

136

1. Oprichting en instandhouden gasfabriek

136

2. Reglementering

137

3. Gebouwen

137

4. Bestuur

137

5. FinanciŽn

138

6. Leningen

139

7. Hulpmiddelen

139

8. Personeel

140

9. Distributie

140

VI. LEVENSMIDDELENBEDRIJF,1917-1920

142

VII. HUURCOMMISSIE,1918-1922

143

VIII. VERENIGING TOT VERBETERING VAN DE VOLKSHUISVESTING,

1919-1939

144

IX. VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE VERKRIJGING VAN

ONROEREND GOED DOOR LANDARBEIDERS,1920-1960

146

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN

148

Index op plaats- en persoonsnamen

149

INLEIDING

I. De geschiedenis van het dorp Krabbendijke

Krabbendijke is van oorsprong een heerlijkheid en bestaat in feite uit het gewezen dorp

Nieuwlande en het dorp Krabbendijke. De beide dorpen zijn in 1816 samengevoegd tot de

gemeente Krabbendijke.

Het dorp Nieuwlande was eens een welvarend dorp. Noordelijk en oostelijk grensde de polder

aan het verdronken land van Zuid-Beveland. Nieuwlande bestond uit : de Nieuwlandepolder en

een klein gedeelte van de Wateringen van Kruiningen, bestaande uit de Kruiningsche vliet en


Page 7

het gehucht Oostdijk. Nieuwlande leidde echter een kwijnend bestaan en verloor dan ook zijn

zelfstandigheid in 1816.

De heerlijkheid Krabbendijke bestond in de eerste helft van de negentiende eeuw uit gedeelten

van de Oud-Krabbendijke polder, bedijkt in 1594, de Maagspolder, bedijkt in 1595, de

Monnikenpolder, bedijkt in 1595, de Oostpolder en de Nieuwlandepolder, bedijkt in 1642, de

Nieuw-Krabbendijke polder, bedijkt in 1655, de Nieuw Valkenissepolder en de Mairepolder,

bedijkt in 1694, de Stroodorpepolder, bedijkt in 1808 en de Karelpolder, als laatste bedijkt in

1878.

In 1187 werd de naam " Crabbendicke" voor het eerst genoemd in een schenkingsakte waarbij

Henricus van Schoten, heer van Breda, de heerlijkheid Krabbendijke overdraagt aan de abdij der

Heilige Maagd van ter Doest in Vlaanderen. Dit was een groot klooster dat gelegen was bij het

dorp Lisseweghe, 10 kilometer ten noorden van Brugge. De Cistercienzers hadden de

bedijkingen rond Krabbendijke omstreeks 1200 voltooid. Er werden twee grangria gebouwd,

namelijk de Westhof en de Oosthof. De grootse was de Westhof die ook door een muur werd

omgeven. Rond 1470 werd de Westhof gerestaureerd. Het dorp Krabbendijke groeide om de

Westhof heen.

Ooit heeft te Krabbendijke een klooster gestaan. Dit klooster stond in de Monsterhoek, de

tegenwoordige Monnikenpolder.

De abt van de Vlaamse abdij was verplicht om aan het onderhoud van de buitengewone

zeewerken der Oostwatering iets bij te dragen, deze weigerde dat echter, ondertussen liet hij de

binnendijken van het hem toebehorende land wel slechten. Door de watervloed van 1570 kwam

Krabbendijke dan ook voor het grootste gedeelte onder water te staan.

Door de Reformatie kwam er een einde aan alle geestelijke bezittingen van de Rooms

Katholieke kerk. De heerlijkheid werd als geestelijk goed verbeurd verklaard, en kwam in

handen van vrouwe Catharina van Nassau, douariere van Schwartzborch, "met alle vrijheden als

bij den abt van ter Does eertijds en altijt bezeeten gebruikt waren geweest." Het grondgebied

stond vanaf 1530 (de St. Felixvloed) onder water maar werd toch verkocht aan Johan Junius de

Jonge, gouverneur van Veere. Hij verzocht in 1591 " vrijdom van lasten en octroy ter indijking

deser Heerlijkheit". Het octrooi werd op 4 februari 1594 verleend aan zijn erfgenamen jhr.

Johan de la Salte, jhr. Otto van Hove, Daniel de Renialme en Alexander de Renialme. De

bedijking werd in 1596 voltooid.

De vruchtbaarheid bleek niet groot te zijn en in 1606 beklaagden de ambachts- en tiendheren

zich bij de "Algemeene Staten" over het feit dat zij belastingen af moesten dragen.

Door de eeuwen heen is men voortdurend bezig geweest om land van de zee te winnen. In 1642

kwamen van de Nieuwlandepolder, vroeger 2277 gemeten groot 334 boven water. Krabbendijke

verrees in de Oostpolder welke in 1655 werd ingedijkt. Op 26 januari 1682 werd de heerlijkheid

overstroomt en tevens in januari 1808 kwam de heerlijkheid weer onder water. Beide keren

werd de schade hersteld.

Op 1 januari 1970 vond voor Krabbendijke de volgende samenvoeging plaats, dit keer met de

gemeenten Rilland-Bath, Yerseke, Waarde en Kruiningen tot de gemeente Reimerswaal.

II. Het wapen van Krabbendijke en Nieuwlande.

Het wapen van Krabbendijke bestaat uit een veld van sabel (zwart) met twee golvende facsen

van zilver, boven welke twee en waaronder een Sint Jacobsschelp van goud.


Page 8

Het wapen van Nieuwlande bestaat uit een veld van goud waarvan de onderste helft verdeeld is

in zes golvende balken van azuur (blauw) en zilver; op de bovenste balk rust een halve maan

van keel (rood).

Na de samenvoeging van Krabbendijke en Nieuwlande werd op 31 juli 1817 een nieuw wapen

vastgesteld. In zwart twee golvende dwarsbalken van zilver in het schildhoofd, vergezeld van

twee Sint Jacobsschelpen en in het schildvoet van een St Jacobsschelp van goud. Het

gemeentebestuur voert boven het schild een kroon van vijf bladeren en vier paarden.

III. De bevolking van Krabbendijke en Nieuwlande.

Rond 1815 was de totale bevolking van Krabbendijke en Nieuwlande niet groter dan 525

inwoners. Door de jaren heen groeide dit aantal aan tot 3275 inwoners in 1969. De

bevolkingsgroei ging eerst nog geleidelijk maar aan het eind van de negentiende eeuw en in het

begin van de jaren twintig, aan het eind van de oorlog en aan het eind van de zestiger jaren in

deze eeuw groeide de bevolking explosief.

Rond 1859 bleken er in de kom van Krabbendijke achtenzeventig huizen, buiten de kom

vierenveertig en te Nieuwlande 24 huizen te staan.

Om de groeiende bevolking in de twintigste eeuw aan woningen te helpen werd er vanaf de

jaren veertig het een en ander gebouwd. In 1942 bouwde men in het bestemmingsplan

Kerkhoek, in de tweede helft van de jaren vijftig werd begonnen aan het bestemmingsplan

Centrum, waarna West I, II en III al snel volgden. Aan het eind van de jaren vijftig ontwikkelde

men het bestemmingsplan Zuid-Oost, gevolgd door het bestemmingsplan Oostdijk. Aan het

eind van de haren zestig, kort voor het samengaan met de andere gemeenten tot Reimerswaal

begon men aan het bestemmingsplan West-Krabbendijke. Om een indruk te geven van

oppervlakte volgen hier een aantal afmetingen: Kerkhoek, Doelstraat, Centrum, West I 3,88 ha.,

West II 2,81 ha., West III 6,05 ha., Zuid-Oost 17,1 ha. en Oostdijk 2,29 ha.

IV. De Wereldoorlogen.

In de Eerste Wereldoorlog werden er Belgische vluchtelingen te Krabbendijke gehuisvest. De

meesten daarvan werden echter tijdelijk gehuisvest. In 1914 werden er 96 Belgische

vluchtelingen geteld, begin januari was het aantal uitgebreid tot 118 en aan het eind van dat jaar

was het aantal vluchtelingen teruggebracht tot 5. De vluchtelingen werden voor het merendeel

overgebracht naar de gemeenten Ude en Ede. Hierna liep het aantal vluchtelingen gedurende de

oorlog weer op tot 12.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de bevolking van Krabbendijke in zijn geheel

evacueren naar Zaamslag en Axel in Zeeuwsch-Vlaanderen. De bevolking werd geevacueerd

wegens het feit dat Zuid-Beveland in de frontlinie lag. De tocht over de Schelde was behoorlijk

gevaarlijk en daarnaast werd er te Krabbendijke flink geplunderd in de tijd dat men was

geevacueerd. Op 2 mei kon de bevolking terugkeren.

Tijdens de oorlog kwamen naast enkele storingsbalonnen ook V-I's en vliegtuigen te

Krabbendijke neer. Op 22 juni 1943 stortte de eerste bommenwerper bij Krabbendijke neer.

Zeven inzittenden kwamen hierbij om het leven. Ook op 29 januari, 25 april en in de nacht van

11 op 12 mei stortten bommenwerpers neer. De luchtbescherming maakte hiervan processen-

verbaal op.

Op 26 oktober 1944 werd Krabbendijke bevrijd door de Canadezen. De volgende personen

kwamen tijdens deze oorlog om het leven: W. Schrijver-Moerdijk, A. Pieper-Ruissen, J.


Page 9

Dansen, A. Kuijper, J. Gunter, J. Poortvliet, M.S. Poortvliet, C.H. van Zweden, A.M. van

Zweden, P. de Jonge, J. Neels, M. Meeuwsen, J.P. Hollestelle, A.J.P. Kakebeeke, M. de Voogd,

J. Overbeeke en C. Buizer.

Veel mannen en jongens hebben in Duitsland moeten werken.

Johannes Overbeeke overleed drieŽntwintig jaar oud in een concentratiekamp.

V. De watersnoodrampen in deze eeuw.

Naast de watersnoodramp van 1953 vond er ook ťťn in 1906 plaats. In 1906 liepen er slechts

polders onder water waar geen huizen stonden. De Karelpolder en Stroodorpepolder liepen

onder, het dorp bleef gespaard. Er ontstond nog veel schade aan onder andere de schepen die op

de dijk waren kapotgeslagen. De dijk van de Karelpolder was op 10 plaatsen doorgebroken.

In 1953 bleef het dorp Krabbendijke gespaard, de buurtschappen Oostdijk en Gawege niet. Een

derde van de woningen te Oostdijk werd verwoest en een even groot deel onherstelbaar

beschadigd. Ook de school werd geheel vernield. Te Oostdijk vielen vier slachtoffers, in

Gawege vielen geen slachtoffers. Voor de opvang van de slachtoffers werd een gedeelte van de

openbare lagere school te Krabbendijke ingericht als noodziekenhuis.

De bevolking werd ondanks dat het dorp droog stond toch geevacueerd, half maart mocht ze

weer terugkeren. Men hield naast een monument voor de rampslachtoffers ook een straatnaam

aan de ramp over; op 12 februari 1953 werd de straatnaam Zuidweg veranderd in J.W.

Frisostraat wegens het feit dat een groot aantal soldaten van het bataljon "J.W. Friso" zich zeer

verdienstelijk had gemaakt bij het dichten van een dijkbreuk in de Emanuelpolder onder de

gemeente Waarde. Het dagelijks transport van de soldaten vond via de Zuidweg plaats.

De rampslachtoffers waren: Bartel en Jacoba Verschuure, Johanna Minnaar-Pouwer, Catharina

Komejan-Hoogerheijde, Frederik Komejan, Bregtje M. de Bokx-Schrier, Jacoba A. van

Zwienen-van der Maas, Jan Wisse, Cornelis M. Dek, Forra Harthoorn-Schrier, Jan Jansen,

Jacoba Jansen-Komejan, Maatje Dek-Jansen, Maria A. Dek, Paulina M. Dek.

VI. Verkeer en vervoer.

Pas in 1877 kwam er een verbinding met het vaste land door middel van de treinverbinding. Tot

1916 lag Krabbendijke niet aan doorgaande wegen van betekenis. In 1916 werd de

Kreekrakdam voor verkeer opengesteld. Omdat de verkeersdrukte op Rijksweg 58 in de

twintiger jaren toenam werd in 1930 deze verkeersader om het dorp heen gevoerd.

Krabbendijke was ook een haven te Roelshoek rijk. In 1847 werd er dan ook een reglement voor

laad- en losgeld vastgesteld. Door de eeuwen heen is men druk geweest met bouw, herstel en

onderhoud van de haven, havendam en spuikom.

VII. Handel, nijverheid en industrie.

Krabbendijke is van oudsher een agrarische gemeente. Met name leeft Krabbendijke van de

fruitteelt. Naast de fruitteelt werden er ook andere beroepen uitgeoefend die voor het instand

houden van een dorp nodig zijn. Volgens de lijst van fabrieken en trafyken van 1853 werden de

volgende bedrijvigheden uitgevoerd; er waren drie broodbakkerijen, een grof- en hoefsmid, drie

kleermakerijen, vier timmerwinkels, twee wagenmakerwinkels, een slagter, een kuiperij, twee

schoenmakers, twee schilders, een koornmolen, een meestoof, welke rond 1793 werd gebouwd.


Page 10

De meestoof welke in 1793 werd gebouwd was niet de enige, later in 1870 werd een tweede

meestoof opgericht welke samen met de andere aanwezige meestoof in 1877 alweer een

kwijnend bestaan had. In 1879 werd er dan ook nog maar in een meestoof gewerkt. In 1882

werd de meestoof de "Drie kwartieren" dan ook voor afbraak verkocht. De tweede meestoof,

genaamd de "Drie minuten" bleef over.

De bedrijvigheid te Krabbendijke is ook duidelijk na te gaan door de verleende

hinderwetvergunningen er op na te slaan. In 1884 werden de eerste hinderwetvergunningen aan

P. Sandee ten behoeve van de stichting van een kalkblusserij en aan P. Louis ten behoeve van de

oprichting van een slachterij verleend. Er zouden nog velen volgen.

Ook te Krabbendijke breidde de bedrijvigheid zich behoorlijk uit, zo bevonden zich in 1921 te

Krabbendijke de volgende winkeliers: drie slagers (Lagendijk, Lous, Zuidweg) een

schoenmaker (Verhage), een manufacturen en rijwielzaak (de Goffau), een meubel en

huisschilder (Polderman), een apotheek houdend geneeskundige (H. Hondelink), twee

graanhandels (Firma J. Krijger, M. Weststrate), een koopman in varkens (Krijger), twee bakkers

(Tollenaar, Zuidweg), een herbergier (Otte), een winkelier (de Kok), een schoen- en

gareelmaker (Smit), een winkelier van koloniale waren (van Luyk), een handelaar in

bouwmaterialen (van Doorn), een handelaar in aardappelen en uien (van Harn), een N.V.

Groenten en conserven fabriek Zuid-Beveland, een oesterhandelaar (van den Berge), een

petroleumhandel (van Weele), een vlasfabriek (Firma Suy en Co.), een oesterkweker (Butijn).

Naast de landbouw heeft Krabbendijke ook visserij gekend. Na de inpoldering van de

Karelpolder in 1878 werd namelijk een jaar later een haven aangelegd ten behoeve van de

oestercultuur. Zo werd dan ook eind oktober 1941 te Roelshoek de mosselconservefabriek de

Mollusken opgericht. Later werd de fabriek verbouwd tot internaat de Driestar.

Eveneens waren er vier maatschappijen die zich bezig hielden met de kunstmatige oestercultuur.

Het aantal schepen met als thuishaven Krabbendijke liep op tot 13. De oesterindustrie had ook

geen echt glorieus bestaan en werd dan ook in 1887 kwijnend genoemd.

Rond de jaren 1915-1920 werden de volgende fabrieken opgericht: de familie Lenshoek richtte

in 1915 een chichoreidrogerij op; in 1917 werd de groente en konservenfabriek door A.

Weststrate opgericht; in 1920 een vlasfabriek.

Omstreeks die tijd werd ook de coŲperatie "Helpt Elkander" opgericht welke in het bezit was

van een levensmiddelenwinkel en bakkerij. De coŲperatie had als doel: "onvervalste

benodigdheden van elken aard en van goede hoedanigheid zoveel mogelijk onder goede

arbeidsvoorwaarden te vervaardigen of doen vervaardigen en aan haar leden te verschaffen en

de stoffelijke en maatschappelijke belangen der leden te bevorderen". De coŲperatie heeft tot

ongeveer 1927 bestaan.

Ook had Krabbendijke sinds 1944 een zelfstandige fruitveiling. Deze veiling fuseerde in de

jaren tachtig met die van Kapelle en Goes.

Bedrijven welke aan het eind van de jaren zestig te Krabbendijke gevestigd waren waren : een

revisiebedrijf, een groentenconserve-industrie, welke eind 1953 was opgestart, een groothandel

in levensmiddelen, opgestart in 1964, een fabriek van patatochips, opgestart in 1961. Voorts

bestonden er nog zeventien groothandelaren in landbouwprodukten, tien expediteurs, zeven

aannemersbedrijven, een drukkerij, een groothandel in kaas, een eierproduktiebedrijf, een

rondvaartbedrijf.

Het aantal mensen dat in de landbouw werkzaam was liep na de Tweede Wereldoorlog

behoorlijk terug. Kort na de Tweede Wereldoorlog was nog 45% van de beroepsbevolking in de

landbouw werkzaam, rond 1970 30%.


Page 11

Aan het begin van de twintigste eeuw werden een aantal vakverenigingen opgericht namelijk:

de Veilingvereeniging in 1917 en in 1928 een speciale tuinbouwvereniging. Ook werd op 27 juli

1901 een werkliedenvereniging "Onderling Belang" opgericht. Vierenzeventig leden melden

zich gelijk aan. De vereniging had als doel: "De belangen van arbeiders, kleine landbouwers en

ambachtslieden te behartigen. Tot deze vereniging behoorden ook zelfstandige onderdelen,

namelijk het ziekenfonds, de volksbibliotheek, de spaarkas en het kolenfonds. De vereniging

werd na de tweede wereldoorlog ontbonden.

Tot slot was er nog een afdeling van de Landarbeidersbond.

Voor de werkgevers was de landbouwvereniging: "Eendracht Maakt Macht" opgericht.

VIII. De gas-, elektriciteitsvoorziening, riolering en drinkwatervoorziening.

Rond 1913 werd de Gasfabriek "Oosteinde" opgericht, rond die tijd vond ook de eerste

gaslevering plaats, voornamelijk voor de lantaarns. Pas in de jaren dertig werden de

huishoudens aangesloten.

De aanleg van elektriciteit vond plaats aan het begin van de tweede helft van de jaren dertig.

De eerste rioleringswerkzaamheden vonden plaats aan het eind van de 19e eeuw. In 1894 sloten

de bewoners van de Noordweg met de gemeente een contract af inzake demping en riolering

van de sloot.

Rond de jaren 1910 begon men met de aanleg van een waterleidingnet.

IX. Maatschappelijke zorg

Ook te Krabbendijke werd er aandacht aan de maatschappelijk zorg besteed . Er waren dan wel

geen ziekenhuizen te Krabbendijke maar er werd wel een contract met het gasthuis te Goes

afgesloten waarin werd vermeld dat het gasthuis een bed beschikbaar moest houden voor

besmettelijke zieken.

Ook waren er enkele meer of minder bekende huisartsen te Krabbendijke zoals Simon de Graag,

die aan het begin van d 19e eeuw vroed- en heelmeester was en aan het eind van de 19e eeuw

dokter Geill. In 1917 was dokter Hondelink huisarts. Hij schreef een proefschrift over

kinkhoest. De gegevens haalde hij uit zijn eigen praktijk. Later zouden dokter A.

Nieuwenhuizen en dokter G.J. Noome nog als huisarts fungeren.

Ook werd te Krabbendijke als in zovele plaatsen ene bejaardentehuis opgericht.

X. Scholen

- kleuterscholen

In 1908 werd de bewaarschool opgericht, een voorloper van de kleuterschool. De argumenten

voor het oprichten van een bewaarschool waren vooral dat de moeders naar het land konden om

te werken. De eerste kleuterschool was de Christelijke school "Henri Dunant" aan de

burgemeester Sandbergstraat. Dit gebouw werd rond 1938 gebouw. Later in 1965 werd de

nieuwe twee klassige kleuterschool gebouwd met de nam de Krabbetjes.

- de openbare school

De oudste stukken in het archief inzake de bouw en onderhoud van de openbare school zijn

afkomstig uit het haar 1819.


Page 12

Volgens het jaarverslag van 1851 is er in de gemeente een openbare school met als onderwijzer

Ary van Velzen aanwezig. Drie jaar later blijkt deze school te klein te zijn, maar het zou nog

zeven jaar duren voordat er een nieuwe school wordt geopend. In 1862 wordt het onderwijs pas

voor het eerst goed genoemd. In 1879, 1880 blijkt de school zo overbevolkt te zijn dat de eerste

klas wordt gesplitst in de ene helft 's morgens en de andere helft 's middags. In 1882 wordt dan

ook op 18 december een nieuwe school geopend.

Op 12 januari 1883 werd de voormalige openbare school verkocht aan de diaconie van de

Gereformeerde Gemeente. De oude school werd later omgebouwd tot de zogenaamde

"armenhuisjes".

Later aan het eind van de jaren dertig werd de openbare school samen met de Hervormde school

in een school aan de Noordweg gehuisvest.

- de school te Oostdijk.

Op 21 juni 1902 troffen Kruiningen en Krabbendijke een gemeenschappelijke regeling ten

behoeve van de oprichting van een openbare school te Oostdijk. In 1903 werd aan de

Lavendeldijk een twee klassige school gebouwd, met een onderwijzerswoning.

Rond 1920 waren er ideeŽn ten behoeve van het stichten van een christelijke school te Oostdijk.

Op 15 januari 1921 werd de "vereeniging tot het verstrekken van lager onderwijs op

Gereformeerden Grondslag te Oostdijk" opgericht. Op 15 april 1921 diende het schoolbestuur

bij de gemeente Kruiningen een aanvraag in ten behoeve van de stichting van het gebouw. Het

zou uiteindelijk nog vijf jaar duren voordat deze vereniging een school zou kunnen vestigen.

In december 1925 werd in een van de lokalen van de openbare school de Gereformeerde school

gehuisvest. De school begon daadwerkelijk op 12 maart 1926. Voordat de school kon beginnen

moest er eerst flink verbouwd worden; de scholen moesten namelijk een eigen ingang hebben.

De Gereformeerde school kreeg het noordelijk gelegen lokaal.

De openbare school werd uiteindelijk wegens een te klein leerlingenaantal in 1931 opgeheven.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 werd de school te Oostdijk grondig vernield. Er werd

tijdelijk gebruik gemaakt van een houten noodschool, geschonken door de gemeente Apeldoorn.

In 1955 was de onderwijzerswoning klaar en twee jaar later, op 9 mei 1957 vond de opening

plaats van het nieuwe schoolgebouw. Op 1 juli 1965 werd ook het kleuteronderwijs op

Gereformeerde Grondslag te Oostdijk in het verenigingsgebouw "Apeldoorn" opgestart. Pas in

1971 werd een kleuterschool gebouwd.

- de school met den Bijbel.

In 1890 werd er voor het eerst gesproken over het stichten van "een school met den Bijbel",

welke uiteindelijk in 1899 werd gebouwd met een overdekte speelplaats. In de jaren twintig

werd het aantal leerlingen gehalveerd doordat de Hervormden het noordelijk deel van de

openbare school ingebruik namen en de Gereformeerde Gemeentede Julianaschool had laten

bouwen. Aan het begin van de jaren vijftig werd er een nieuwe school aan de Scoudestraat

gebouwd.

- de Gereformeerde Gemeenteschool.

In 1925 werd de Julianaschool , de gereformeerde gemeenteschool gebouwd.

In 1920 waren te Oostdijk en Krabbendijke al verenigingen opgericht tot het verstrekken van

lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag, voor wat betreft Krabbendijke werd deze

vereniging op 3 december opgericht.


Page 13

Tijdens de oorlogsjaren werd de MULO opgericht en in 1965 uitgebreid. Op 1 september 1944

werd een kweekschool opgericht waarbij op 17 januari 1950 een internaat voor jongens (De

Driestar) werd geopend. In 1954 verhuisde de kweekschool naar Gouda.

- de Hervormde school

In 1923 werd een Hervormde school opgericht. Aan het eind van de jaren dertig besloot de

Hervormde school samen met de openbare school een school te gaan gebruiken.

- voortgezet onderwijs.

Ook voorgezet onderwijs was er te Krabbendijke aanwezig. In 1918 werd de ULO opgericht. Zij

was gekoppeld aan de openbare school en betekende een aantal jaren langer les. Al snel volgde

ook het bijzonder onderwijs met een ULO.

XI. De molen.

Ooit stonden er te Krabbendijke twee molens, op 2100 meter ten oost-zuidoosten van de huidige

molen en 900 meter ten zuidoosten van de haven heeft naast de dijk van de Stroodorpepolder

een achtkantige houten molen gestaan.

Volgens het jaarverslag van 1873 stonden er te Krabbendijke twee windkorenmolens.

De molen die nu nog te Krabbendijke staat is de Rozenboom, gebouwd in 1862. De eerste

molenaar was Jan Rosier, timmerman van beroep.

In 1874 werd de molen door de weduwe van Jan Rosier verkocht aan C. Dijl, in 1879 verkocht

deze de molen weer door aan J. Buteyn en vervolgens werd in 1881 K. Nieuwenhuize de

nieuwe eigenaar. Deze laatste verkocht de molen door aan A. Bruynzeel en G. Krijger. G.

Krijger verkocht in 1883 vervolgens zijn deel aan A. Bruynzeel en in het zelfde jaar verruilde A.

Bruynzeel de Rozenboom met K. Nieuwenhuize voor de molen "de Windlust". In 1888 werd de

molen doorverkocht aan J. van Liere, die de molen in 1904 verkocht aan D.J. Zandee. In 1928

verkocht de weduwe van D.J. Zandee de molen aan C. Kok die de molen in 1955 inbrengt in

een vennootschap onder firma samen met zijn zoons. In 1964 werd de molen verkocht aan P.

Koster, welke de molen in 1967 doorverkocht aan de gemeente.

De molen is tot 1947 in bedrijf gebleven.

XII. Verenigingen.

Ook verenigingen waren en zijn te Krabbendijke talrijk. Er waren verenigingen die een sociaal

doel hadden zoals de werkliedenvereniging "Onderling Belang", opgericht in augustus 1901,

welke als subverenigingen onder andere een ziekenfonds en een bibliotheek had.

Ook waren er verenigingen die aandacht aan de te besteden vrije tijd gaven, bijvoorbeeld: de

gymvereniging Sparta, de zangvereniging "Onderlinge Vriendschap", de muziekvereniging

Concordia (welke er voor zorgde dat Krabbendijke een muziektent verkreeg), een

korfbalvereniging VIOS.

XIII. De kerken.

Te Krabbendijke zijn 3 kerken aanwezig namelijk een Nederlands Hervormde kerk, een

Gereformeerde kerk en een kerk van de Gereformeerde Gemeente.


Page 14

- de Hervormde kerk.

De eerste steenlegging voor de Hervormde kerk vond plaats op 5 juni 1662. In 1823 werd de

kerk verlengd, verhoogd en verfraaid met een houten klokkentorentje. Een aantal jaren later in

1834 werd er een orgel geplaatst welke was geschonken door jhr. C.J. Versluis, ambachtsheer

van Krabbendijke. Ook in dat zelfde jaar verkreeg de kerk een zilveren doopbekken van A.

Kakebeeke, notaris te Krabbendijke. Op 19 mei 1880 werd een nieuwe pastorie gebouwd,

terwijl de oude werd afgebroken.

In 1902 werd de kerk verbouwd waarna de kerk in 1913 vervolgens werd afgebroken. De

nieuwe kerk werd op 16 april 1914 ingewijd door ds. F.M. Muller.

Het gebouw van de Hervormde kerk werd gedurende de Tweede Wereldoorlog licht

beschadigd.

- de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Gemeente.

In 1836 stichtte men te Krabbendijke onder impulsen van ds. H.J. Budding een Christelijke

Afgescheiden Gemeente. De lidmaten waren afkomstig uit de Hervormde kerk. Zij konden zich

niet verenigen met de leer die daar verkondigd werd. Binnen het Zeeuwse verband van

afgescheiden gemeenten trad in 1839 een scheuring op. De Krabbendijkse gemeente volgde in

dat conflict ds. Budding en verliet het afgescheiden kerkverband. Ten langen leste sloot deze

gemeente zich aan bij het door ds. P. van Dijke geleide kerkverband van Ledeboeriaanse

gemeenten. In 1907 sloot de gemeente zich aan bij het door ds. Kersten geformeerde

kerkverband onder de naam Gereformeerde Gemeenten.

In 1869 ontstond een nieuwe kerkelijke gemeente te Krabbendijke, die zich aansloot bij het toen

bestaande kerkverband van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. In datzelfde jaar kwam de

landelijke vereniging tot stand van afgescheiden gemeenten en Gereformeerde Gemeenten

onder het Kruis. De naam van dit kerkverband was; Christelijke Gereformeerde kerk. In 1892

verenigde dat kerkverband zich weer met de sinds 1886 door Kuijper geleide dolerende

gemeenten (ontstaan uit de Hervormde kerk) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. De

Krabbendijkse Christelijke Gereformeerde Gemeente heet sinds 1892 dus Gereformeerde Kerk

van Krabbendijke.

In mei van het jaar 1869 werd de bouw van een kerk aanbesteed. De grond werd door de heer

Kakebeeke vrijwillig afgestaan. De kerk kwam te staan aan de Dorpsstraat. In het jaar 1877

werd een consistorie aan de kerk gebouwd en op Oostdijk werd een gebouwtje gehuurd om

zondagsschool in te houden.

In 1880 besloot men een nieuwe pastorie te bouwen.

In de jaren 1883-1912 was er een grote uittocht in deze kerk wegens immigratie naar Noord- en

Zuid-Amerika, 324 gezinnen met 140 kinderen verhuisden, de kerk liep hierdoor behoorlijk

leeg.

In het jaar 1900 verkreeg de kerk haar eerste orgel. Vier jaar later besloot men tot de bouw van

een nieuwe consistorie.

Op 12 juni 1922 besloot men tot het bouwen van een nieuwe kerk met pastorie. De architect

was dhr H. Onvlee uit Baarn. In 1924 kon de kerk met pastorie in gebruik worden genomen op

grond geschonken door J. Vogelaar.

- de Gereformeerde Gemeente.

Zoals hiervoor vermeld is, is de Gereformeerde Gemeente feitelijk al ontstaan in 1836. Zij is

daarmee de oudste Gereformeerde Gemeente van Nederland. Na de Buddingperiode zocht zij

contact met ds. Ledeboer en na diens overlijden, kwam ze in 1851 in het door ds. P. van Dijke


Page 15

geleide verband van Ledeboeriaanse gemeenten terecht. Sinds 1907 heet ze Gereformeerde

Gemeente van Krabbendijke. Eerst kerkte men in boerenschuren en woonhuizen. In 1851 kwam

er een schuurkerkje in gebruik.

In het jaar 1899 werd de kerk voor het eerst verbouwd en rond 1904 opnieuw. In het jaar 1911

werd een nieuwe kerk gebouwd welke op 8 oktober 1911 in gebruik werd genomen aan de

Scoudestraat. Later werd hier nog een zijvleugel aangezet.

In 1924 was de kerk door de groei van de gemeente te klein. De kerk werd verbouwd en kreeg

937 zitplaatsen. De kerk kon 12 september 1924 na zijn verbouwing weer ingebruik worden

genomen. Nog geen vijf jaar later besloot men dat de kerk alweer te klein was geworden, er

kwam een nieuwe kerk met pastorie. De kerk had 1400 zitplaatsen en was gelegen aan de

Zuidweg, de huidige J.W. Frisostraat. De kerk kon op 24 januari 1930 ingebruik worden

genomen. De oude pastorie en kerk werden respectievelijk aan J. van Allen en G.E. Houtekamer

verkocht. De kerk werd ingebruik genomen als pakhuis.

In het jaar 1937 werd het eerste kerkorgel ingebruik genomen.

In 1939 werd er besloten om te Oostdijk leesdiensten te houden omdat het vanuit Oostdijk niet

haalbaar was om drie maal per dag naar de kerk te komen.

XIV. De armbesturen van Krabbendijke.

Te Krabbendijke waren tot 1856 twee armbesturen, namelijk het Groot Armbestuur van

Krabbendijke, waarvan de oudste stukken afkomstig zijn uit 1803 en het Groot Armbestuur van

Nieuwlande.

In 1857 gingen beide besturen op in het Burgerlijk Armbestuur Krabbendijke en Nieuwlande.

Dit laatste armbestuur bleef tot 1964 bestaan (de invoering van de Algemene Bijstandswet).

XV. De gasfabriek.

Rond 1912 kwamen er ideeŽn ter tafel voor het oprichten van een gasfabriek te Krabbendijke.

De eerste steenlegging vond plaats in 1914 door burgemeester Welleman.

Deze instelling werd eerst geŽxploiteerd door de gemeenten Krabbendijke, Waarde en Rilland-

Bath. Later deden ook Kruiningen en Schore mee aan de exploitatie. In 1933 werd de gasfabriek

opgenomen in een gemeenschappelijke regeling met Goes.

XVI. De vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting.

Het woningbedrijf werd in de jaren twintig als woningbedrijf opgericht. In 1939 werd de

vereniging tot verbetering der volkshuisvesting overgenomen door de gemeente. Zij bezorgde

vanaf die tijd de bouw, administratie en had ook het personeel in dient.

XVII. De vereniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door

landarbeiders.

De Landarbeidersvereniging te Krabbendijke werd in 1919 opgericht en heeft tot 1945 bestaan.

Het eerste succes van de vereniging was in 1921 toen de vereniging een stuk bouwland ter

grootte van 9.731,71 ha. in de Nieuw Krabbendijkepolder, gekocht van mevr. J.Q.C. Lenshoek-

Kakebeeke te Kloetinge voor 50.000 gulden. Vijfenveertig arbeiders verkregen op die manier

een stukje grond. Ze mochten de grond gedurende 7 jaar pachten. De gemeente gaf de


Page 16

vereniging hiervoor een krediet van 51.000 gulden. Een jaar later waren al 108 arbeiders

voorzien van een stukje grond. In 1928 telde de vereniging 12 leden 128 pachters.

De vereniging bouwde aan het eind van de jaren twintig ook enkele plaatsjes. Een plaatsje was

een stuk grond met een arbeidershuisje erop. Tijdens de jaren dertig, de crisisjaren, ging het

steeds slechter met de vereniging; de pachters konden de huur niet meer opbrengen, velen

moesten hun plaatsje opgeven.

In 1946 werd de vereniging opgeheven en konden de overgebleven pachters konden hun grond

in bezit krijgen.

XVIII. Verantwoording van de inventarisatie.

Het archief van de gemeente Krabbendijke had voor de inventarisatie ongeveer een lengte van

70 meter, van deze 70 meter is nog 44,5 meter over.

In het archief zijn gegevens te vinden over de toestand van het archief door de eeuwen heen.

In het jaarverslag van 1851 blijkt het archief in goede staat te zijn, meestal werd een dergelijk

zinnetje in het jaarverslag gezet.

Vijf jaar later, op 9 augustus 1856 ontstaat er brand ten huize van de secretaris waardoor al het

oude archief tot 1814 verbrandt en tevens de staatscouranten, uitgezonderd de jaren 1853 en

1854. Indien men de inventaris bestudeerd zal men merken dat er inderdaad maar weinig

stukken bestaan van voor 1814, zodat er een behoorlijk stuk aan informatie ontbreekt.

Pas een jaar of twintig later zijn er weer klachten over het archief, in het jaar 1871 blijkt de

beschikbare ruimte niet groot genoeg te zijn om het archief behoorlijk te beschrijven en te

rangschikken. Zes jaar later wordt in de ingekomen stukken beschreven hoe het archief geplaatst

staat, namelijk ten dele bij de secretaris op zijn kantoor, en het overige is geplaatst op de eerste

verdieping van de herberg "het gemeentehuis". Het archief wordt bewaard in kasten en is

beveiligd tegen vocht, doch niet tegen brandgevaar. Het archief is geordend en de inventarissen

zijn aldus het jaarverslag bijgewerkt. Een jaar later wordt de gemeentesecretaris, C.C. van den

Brink, wegens fraude ontslagen en blijkt er geen rangschikking meer te zijn in het archief.

In het jaar 1887 doet zich de volgende brand op die een ernstige beschadiging aan het

gemeentarchief doet. Op 17 september in de namiddag, omstreeks 4 uur ontstond er brand in

een schuur in de kom der gemeente. Het gehele perceel met inbegrip van het daarin gebouwde

vertrek dat werd gebruikt als gemeentesecretarie brandde af. Alle "voorname stukken" werden

gered, namelijk de provinciale bladen van 1868-1886, de provinciale verslagen, de ingekomen

en concepten van verzonden stukken over 1882.

In 1889 blijkt de toestand van het archief weer te wensen over te laten. Een jaar later blijkt

echter het archief alweer in goede staat te zijn; het archief begint in 1814 en is vrij volledig, de

jaargang 1882 is door brand geheel vernield. Het archief van de burgemeester is nog het minst

volledig door de branden.

In 1922 werden de doopboeken van 1659-1762 en 1762-1810 naar het rijksarchief overgebracht.

Begraafboeken, schepentrouwboeken en registers der overledenen waren te Krabbendijke niet

aanwezig.

In het verslag van de archiefinspecteur van 1925 wordt vermeld dat het archief van

Burgemeester en Wethouders van 1869 af met de bevelschriften vanaf 1892 en de notulen vanaf

1821 staan opgesteld in de raadzaal. De stellingen op de bovenverdieping bevatten het archief

van Burgemeester en Wethouders , 1811-1867 en het archief van de Burgemeester, 1829-1894.

Men is van plan om alles tot 1851 (invoering gemeentewet) boven te plaatsen. Dit zal het "oud-


Page 17

archief" gaan vormen. Een jaar later blijkt dat het archief vanaf 1851 wegens plaatsgebrek niet

allemaal in de raadszaal geborgen kan worden. Er wordt nu besloten het archief vanaf 1880 in

de raadzaal te bergen en de rest boven.

In 1928 wordt aan de archiefinspecteur medegedeeld dat de volgende archiefstukken op zolder

zijn geborgen:

Ingekomen en verzonden stukken van Burgemeester en Wethouders, 1814-1855.

De ingekomen stukken van de Burgemeester, 1829-1855 en 1868-1909.

Repertoire de la Maire de Krabbendijke en Nieuwlande over 1811-1813.

Brieven van de Schout, van de Burgemeester en van Burgemeester en Assesoren, 1820-1827.

Register van vaccinatie 1871-1901.

Journalen van de gemeenteontvanger, 1827-1872, 1886-1918 (ontbreken 1819, 1856-1869)

Grootboeken 1828-1873 (ontbreken 1844-1847, 1855, 1856, 1863)

Gemeente begrotingen 1811-1852.

Gemeente rekeningen 1811-1852.

Bijlagen bij de gemeente rekening,1825-1891 (ontbreken 1828, 1838, 1839 en 1852)

In 1929 blijkt de kast en archiefruimte te gering te zijn. De secretarie beschikt niet over een

brandkast. De inspecteur vindt dat er een kluis gebouwd moet worden. In 1930 blijken de

plannen voor de bouw van een kluis en het uitbreiden van de bergruimte in een vergevorderd

stadium te zijn. De kluis wordt uiteindelijk in 1831 geplaatst.

In 1982 werd er al 23 meter van het archief vernietigd. Er werd toen gevraagd aan de Algemeen

Rijksarchivaris om te mogen vernietigen uit het archief van Krabbendijke uit de periode 1825-

1969. In eerste instantie gaf de Algemeen Rijksarchivaris op 3 mei 1982 hier voor toestemming,

later, op 10 mei 1982 schreef de Algemeen Rijksarchivaris dat er alleen vanaf 1851 vernietigd

mocht worden. Gelukkig was de daadwerkelijke vernietiging niet niet uitgevoerd.

De inventaris begint met het archief van de gemeente Krabbendijke voordat het samengevoegd

was met Nieuwlande. De samenvoeging vond plaats in 1816.

Vervolgens wordt het archief van de gemeente Nieuwlande behandeld waarna het archief van de

gemeente Krabbendijke volgt na samenvoeging met Nieuwlande.

Voor de ordening van de archiefbescheiden is de archiefcode van de VNG gebruikt, in die

volgorde staan dan ook de stukken betreffende de bijzondere onderwerpen. Een uitzondering

hierop zijn de hoofdstukken Watersnoodramp en Tweede Wereldoorlog. Deze onderwerpen

komen beter uit in een apart hoofdstuk dan als men de stukken door de hele inventaris heen

moet zoeken. Ook een uitzondering in de inventaris zijn de stukken betreffende aankoop,

verkoop en grondruil in het kader van uitbreidingsplannen. Volgens de regels zouden deze

dossiers onder "eigendom en bezit" vallen, in dit geval is echter voorkeur gegeven aan de reeds

aanwezige ordening.

Na het archief van de gemeente Krabbendijke volgen de gedeponeerde archieven.

Annette Kuiper-Timmerman

1995


Page 18

BIJLAGE I

In 1901 had de gemeente het volgende personeel in dienst:

Een burgemeester, tevens secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand, twee wethouders

tevens ambtenaren van de burgelijke stand, een ontvanger, zes onderwijzers en onderwijzeres-

sen, een gemeentegeneesheer, een veldwachter tevens gemeentebode, een wegwerker, een

havenmeester, een grafdelver, een klokluider, een klokluidster tevens concierge van het

gemeentehuis.

BIJLAGE II.

1819

Krabbendijke 12 juli 1819

Aan F. Kleeuwens Boekhandelaar te Goes

Ingevolge aanschrijving van U Edele de dato 28 april j.l. heb ik de eer Uw edele te informeren

als dat het gemeentebestuur bestaat uit de navolgende leden, te weten:

SCHOUT: Jacob Cornelisse Rottier

RADEN: Jan Remijnse

Louis Westdorp Lz

Jan Kok

Jacobus Weststrate

Hendrik Laurusse Kok

SECRETARIS: Jacob Kakebeeke

ONTVANGER DER GEMEENTE: Jacob Kakebeeke

BODE: Jacob Zeevaart

ONTVANGER DER PLAATSELIJKE BELASTINGEN: Jacques Jenoteau

VELDWACHTER: Jacob Zeevaart

LEERAAR DES GODDELIJKE WOORDS: Cornelis van den Brink

OUDERLINGEN: Adriaan van der Stel

Antoni van "t Leven

DIAKONEN: Marinus Zuidweg

Christiaan Weststrate Jz.

VOORZANGER: Arij van Velzen Az.

KOSTER: Arij van Velzen Az.

SCHOOLONDERWIJZER DER JEUGD: Ary van Velzen Az.

ZETTERS DER GEMEENTE: Jacobus van den Brink

Jan Remijnse

Jacobus Weststrate


Page 19

Samuel de Graag

Christiaan Blok Az.

WATERING OF DIJKSDIRECTIE VAN KRABBENDIJKE:

DIJKGRAAF: Jan Remijnse

GEZWORENS: Christiaan Blok Az.

Jacobus Weststrate

SECRETARIS: Jacobus van den Brink

PENNINGMEESTER: Jacobus van den Brink

BODE, DIJK- EN SLUISWACHTER: Antoni de Kok

DIJKSDIRECTIE VAN DEN MAAGSPOLDER:

DIJKGRAAF: Jan Remijnse

GEZWORENS: Christiaan Blok Az.

Jacobus Weststrate

SECRETARIS: Jacobus van den Brink

PENNINGMEESTER: Jacobus van den Brink

BODE: Antoni de Kok

DIJKSDIRECTIE VAN DE MONNIKENPOLDER:

DIJKGRAAF: Jan Remijnse

GEZWORENS: Christiaan Blok Az.

Jacobus Weststrate

SECRETARIS: Jacobus van den Brink

PENNINGMEESTER: Jacobus van den Brink

BODE: Antoni de Kok

DIJKSDIRECTIE VAN DE OOSTPOLDER:

DIJKGRAAF: Jacob Cornelisse Rottier

GEZWORENS: Jan Kok

Pieter Kole Chrz.

SECRETARIS: Jacobus van den Brink

PENNINGMEESTER: Jacobus van den Brink

BODE,DIJK- EN SLUISWACHTER: Antoni de Kok

DIJKSDIRECTIE VAN STROODORPE:

DIJKGRAAF: Jacob Cornelisse Rottier

SECRETARIS: Jacob Cornelisse Rottier

PENNINGMEESTER: Jacob Cornelisse Rottier

CHIRURGIJN & VROEDMEESTER: Samuel de Graag

DE Schout van Krabbendijke en Nieuwlande J.C. Rottier

BIJLAGE III

Inwoneraantallen door de eeuwen heen.

1815-519

1820-552

1825-637

1830-676

1835-725

1840-778


Page 20

1845-882

1850-947

1855-1014

1860-1025

1865-1075

1870-1160

1875-1261

1880-1440

1885-1800

1890-1773

1895-1906

1900-2057

1905-2103

1910-2180

1915-2287

1920-2411

1925-2439

1930-2417

1935-2477

1940-2446

1945-2943

1950-2850

1955-2811

1960-2813

1965-3001

1969-3275

BIJLAGE IV

Bij de ingekomen stukken worden in diverse jaargangen rubrieksnummers gebruikt. Per jaar

verschillen de rubrieksnummers die bij een bepaald onderwerp horen.

Hieronder volgt een overzicht van de meest gebruikte rubrieksnummers

1 algemene zaken

2 ambtenaren

3 arbeid

4 armwezen

9 rijks belastingen

10 bestuur

14 bevolking

17 bouwen

18 brandweer

19 burgerlijke stand

21 dienstplicht

29 gemeentelijk werken en eigendommen

39 inkwartiering paarden, vordering en keuring


Page 21

40 invaliditeitswet

42 jacht en visscherij

43 justitie en politie

46 kiesrecht

48 krankzinningen

49 kruisbessenmeeldauw

51 landbouw en veeteelt tuinbouw

59 medische politie

60 militaire zaken

66 onderwijs

67 ongevallenwet

70 paspoorten

71 pensioenen

81 strandvonderij

90 verkiezingen

92 verordeningen instructies en reglementen

93 veterinaire politie

94 vogelwet

95 vreemdelingen

98 wegen en voetpaden

99 woningwet

104 crisiszaken

vanaf 1925

1 algemene zaken

2 ambtenaren

3 arbeid

6a bestuur gemeente

7 bevolking

9 collecten

10a electrificatie

11 invaliditeitswet

12 jacht en visscherij

13 justitie en politie

14 kieswet

18 medische politie/leerplichtwet

19 medische politie

21 onderwijs

24 openbare middelen van vervoer

27 vogelwet

28 wegen en voetpaden

1927

1 algemene zaken

2 ambtenaren

3 arbeid

4 armwezen


Page 22

6 rijksbelastingen

8 bevolking

13 invaliditeitswet

14 jacht en visscherij

15 justitie en politie

16 kieswet

17 krankzinningen

21 medische politie

31 vogelwet

33 zetters

1928

1 algemene zaken

3 arbeid

8 bevolking

14 jacht en visscherij

15 justitie en politie

16 kieswet

21 medische politie

33 vogelwet

35 wegen en voetpaden

1929

1 algemene zaken

2 ambtenaren

3 arbeid

4 armwezen

8 bevolking

11 dienstplicht

13 invaliditeitswet

14 jacht en visscherij

15 justitie en politie

16 kieswet

17 krankzinnigen

18 kruisbessenmeeldauw

19 land- tuinbouw en veeteelt

21 medische politie

24 onderwijs

32 veterinaire politie

33 vogelwet

35 wegen en voetpaden

1930

31 strandvonderij

34 vogelwet

35 vuurwapenwet

38 ziektewet


Page 23

1932

25 ongevallenwet

33 veterinaire politie

1933

28 paardenwet en paardenverordening

36 wegen en voetpaden

Bronnen:

Jaarverslagen, inventaris nummers

Notulen van burgemeester en wethouders

Notulen van de raad

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken

H. Hondelink, Gegevens verzameld naar aanleding van een kinkhoestepidemie in een

overzichtelijke algemeene practijk

Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek

M. Weststrate, Krabbendijke in vroeger tijd, Van Geyt, 1993

Ds. A. Bekkenkamp, Album van de Hervormde Gemeente van Krabbendijke, Krabbendijke

1983

G. Staderman, Inventaris Archief van de gemeente Krabbendijke 1799-1933.

Krabbendijke' zijn goeder tierenheid is tot in eeuwigheid"

Momenten uit het kerkelijk leven van de Gereformeerde kerk van Krabbendijke ter gelegenheid

van haar eeuwfeest 2 maart 1869

50 jaar Christelijk onderwijs te Oostdijk

M.J. Goud, J.P. Sinke, Vergeet zijn grote daden niet, Drukkerij van Velzen BV, Krabbendijke

1983

F.H. de Klerk en G. van der Wal, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in Krabbendijke

over de jaren 1900-1940, in Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord Beveland no. 7, 1981

I. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KRABBENDIJKE. 1703-1815[1817]


Page 24

A. Stukken van algemene aard.

1. Notulen

1.

Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad.

1810-1813

1 katern

2. Correspondentie

A. Schout

2.

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken.

1814-1815

1 omslag

B. Assesoren

3-5.

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken.

1813-1815

2 pakken en 1 omslag

3. 1813,1814

4. 1815,jan-mrt

5. 1815 apr-dec

6.

Staten van ingekomen stukken en minuten van uitgaande

stukken.

1811,1812

1 deel

7.

Staat met gegevens over bevolking, handel, landbouw, verkeer en

vervoer in de dorpen Krabbendijke, Waarde, Rilland, Bath,

Nieuwlande, Maire en Valkenisse.

1815

1 katern

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

1. FinanciŽn


Page 25

---.

Begrotingen.

1811-1815

N.B. zie in inv. nr. 512

8.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1809,1810,1812

1 omslag

---.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1811-1815

N.B. zie in inv. nr. 574

9.

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1811,1812

1 omslag

10.

Stukken betreffende de vaststelling van de schuldenlast van de

gemeente Krabbendijke.

1812-1815

1 omslag

2. Belastingen

11.

Staten houdende inkomsten uit gemeentelijke belastingen betreffende

drank en eetwaar.

1812,1813

1 omslag

12.

Lijst houdende leges voor werkzaamheden gedaan door de secreta

ris, schout en schepenen in de heerlijkheid Valkenisse.

copie

1799

1 katern

3. Bevolking

13.

Akten van geboorten.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833

1 band

14.

Akten van huwelijken.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833


Page 26

1 band

15.

Akten van overlijden.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833

1 band

16.

Tienjaarlijkse tafel.

1811-1815 [1969]

1 deel

4. Waterstaat

17.

Conditie en voorwaarde waar naar de schorren van Crabbendijke

worden verpacht.

1703,1707

2 stukken

5. Landsverdediging

18.

Lijst van Dienstplichtigen.

1808-1813

1 omslag

19.

Lijsten van mannelijke inwoners van Krabbendijke tussen de 20 en

60 jaar.

1813

1 omslag

20.

Staat houdende gegevens van dienstplichtigen.

1814

1 katern

6. Justitie

21.

Repertoire van akten verleden voor burgemeester ( P. Kole)

1812-1817

1 stuk

II. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NIEUWLANDE, 1800-1816[1817]

A. Stukken van algemene aard.

1. Notulen


Page 27

22.

Notulen van vergaderingen van de raad.

1810,27 dec-1813,29 aug

1 katern

2. Correspondentie

A. Schout

23.

Afschriften van uitgaande stukken.

1811,1812

1 deel

B. Schout en assesoren

24-27.

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken.

2 pakken en 2 omslagen

24. 1811,1814

25. 1815

26. 1816,1 omslag

27. 1817,1 omslag

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1. FinanciŽn

---.

Begrotingen.

1811-1815

N.B. zie in inv. nr. 512

---.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1811-1815

N.B. zie in inv. nr 574

28.

Rekening van inkomsten en uitgaven.

1812

1 katern

29.

Bijlagen tot de rekening van inkomsten en uitgaven van 1812.

1812

1 omslag

2. Belasting


Page 28

30.

Staten houdende inkomsten van accijnzen op sterke drank en vee.

1812,1813

1 omslag

31.

Lijst houdende verdeling van de Hoofdelijke omslag over de

inwoners.

1815

1 stuk

3. Bevolking

---.

Akten van geboorten.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833

N.B. zie inv. nr. 13

---.

Akten van huwelijken.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833

N.B. zie inv. nr. 14

---.

Akten van overlijden.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833

N.B. zie inv. nr. 15

32.

Tienjaarlijkse tafel.

1811-1815

1 deel

33.

Register houdende namen van inwoners vanaf 12 jaar.

1813

1 katern

4. Landsverdediging

34.

Alfabetische lotingslijsten voor de nationale militie.

1808-1815

1 pak

35.

Lijst van mannelijke inwoners tussen de 20 en 40 jaar.


Page 29

18 april 1813

1 stuk

5. Justitie

36.

Besluit van schout en schepenen te Nieuwlande inzake toestemming

te verlenen tot het plaatsen van een collectebus ten behoeve van

Johanna Lemmers.

1800

1 stuk

III. ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KRABBENDIJKE, 1816-1969

A. Stukken van algemene aard.

1. Notulen

A. Raad


Page 30

37-63.

Notulen van de vergaderingen van de raad.

1821-1969

27 delen

37. 1821, mei 2 -1829, jan 13

N.B. tevens houdende processen-verbaal van de schout en notulen

van de vergaderingen van burgemester en assesoren.

38. 1829, jan 29-1841, okt 6

39. 1841, okt 11-1854, okt 6

40. 1854, dec 16-1860, apr 25

41. 1860, jun 27-1868, mei 29

42. 1868, jun 30-1875, okt 9

43. 1875, okt 29-1879, dec 3

44. 1880, feb 6 -1882, dec 22

45. 1883, jan 12-1892, dec 7

46. 1892, dec 28-1899, aug 14

47. 1899, sep 5 -1905, okt 11

48. 1905, okt 26-1912, mrt 8

N.B. Tevens houdende naamlijst van leden van de commissie tot

wering van het schoolverzuim, 1901-1917.

49. 1912, apr 10-1916, okt 20

50. 1916, dec 23-1919, sep 26

51. 1919, okt 24-1921, jul 22

52. 1921, aug 30-1924, dec 29

53. 1925, feb 5 -1929, jul 29

54. 1929, sep 2 -1932, mrt 16

55. 1932, apr 15-1934, mei 11

56. 1934, jul 16-1936, dec 23

57. 1937, feb 26-1946, nov 21

58. 1947, jan 13-1952, dec 22

59. 1953, jan 26-1955, dec 28

60. 1956, feb 3 -1958, dec 19

61. 1959, jan 28-1961, dec 22

62. 1962, feb 10-1965, feb 1

63. 1965, feb 15-1969, dec 19

64.

Systematisch register op de notulen.

1901-1954

1 band

65.

Notulen van de geheime vergaderingen van de raad.

1964-1969

1 deel

B. Burgemeester en assesoren, later burgemeester en wethouders


Page 31

66-95.

Notulen van de vergaderingen van burgemeester en assesoren,later

burgemeester en wethouders.

N.B. inv. nrs. 77-82 tevens houdende een rooster voor uit te voeren

werkzaamheden en leveringen door particulieren t.b.v. de gemeente.

1838-1854,1858-1965

21 delen en 9 omslagen

1821, mei 2 - 1819, jan. 13, zie inv.nr. 37

66. 1838, jun 16-1844, mrt 16

67. 1844, mrt 20-1851, mei 3

68. 1851, mei 9 -1854, jun 22

69. 1858, mrt 6 -1880, apr 9

70. 1880, apr 23-1884, dec 29

71. 1885, jan 16-1890, jun 13

N.B. tevens houdende lijst van standaardcijfers H.O.

72. 1890, jun 23-1893, dec 11

73. 1893, dec 18-1898, jan 20

74. 1898, jan 27-1902, nov 24

75. 1902, dec 22-1906, sep 26

76. 1906, okt 10-1910, jul 28

77. 1910, aug 8 -1914, jul 8

78. 1914, jul 24-1920, jan 6

79. 1920, jan 16-1924, okt 22

80. 1924, okt 24-1929, sep 11

81. 1929, sep 27-1934, apr 20

82. 1934, mei 7 -1939, feb 22

83. 1939, mrt 13-1949, dec 17

84. 1950, jan 6 -1954, jan 23

85. 1954, jan 30-1958, dec 30

86. 1959, jan 16-1965, feb 26

87. 1965 nr 1-36

88. 1966 nr 1-17

89. 1966 nr 18-35

90. 1967 nr 1-17

91. 1967 nr 18-27

92. 1968 nr 1-10

93. 1968 nr 11-20

94. 1969 nr 1-7

95. 1969 nr 8-14

2. Correspondentie

A. Burgemeester

96-205.

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken bij de schout,

later burgemeester.


Page 32

1814-1935

18 pakken, 90 omslagen en 1 deel

96. 1816

97. 1817

98. 1818

99. 1819

100. 1820

101. 1821

102. 1821, jan 1 -1825, dec 31

103. 1822

104. 1823

105. 1824

106. 1825

107. 1829

108. 1830

109. 1831

110. 1832

111. 1833

112. 1834

113. 1835

114. 1836

115. 1837

116. 1838

117. 1839

118. 1840

119. 1841

120. 1842

121. 1843

122. 1844

123. 1845

124. 1846

125. 1847

126. 1848

127. 1849

128. 1850

129. 1851

130. 1852

131. 1853

132. 1854

133. 1855

134. 1856

135. 1857

136. 1858

137. 1859

138. 1864,1865

139. 1869


Page 33

140. 1870,1871

141. 1872

142. 1873

143. 1874

144. 1875

145. 1876

146. 1877

147. 1878

148. 1879

149. 1880

150. 1881

151. 1882

152. 1883

153. 1884

154. 1885

155. 1886

156. 1887

157. 1888

158. 1889

159. 1890

160. 1891

161. 1892

162. 1893

163. 1894

164. 1895

165. 1896

166. 1897

167. 1898

168. 1899

169. 1900

170. 1901

171. 1902

172. 1903

173. 1904

174. 1905

175. 1906

176. 1907

177. 1908

178. 1909

179. 1910

180. 1911

181. 1912

182. 1913

183. 1914

184. 1915

185. 1916

186. 1917


Page 34

187. 1918

188. 1919

189. 1920

190. 1921

191. 1922

192. 1923

193. 1924

194. 1925

195. 1926

196. 1927

197. 1928

198. 1929

199. 1930

200. 1931

201. 1932

202. 1933

203. 1934

204. 1935

205-210.

"Indicateurs", lijsten van ingekomen en uitgaande stukken.

1877-1917,1940

4 delen en 2 omslagen

205. 1877,1881-1887, 1 omslag

206. 1895-1902

207. 1903-1909

208. 1909-1915

209. 1915-1917

210. 1940, 1 omslag

211-219.

Registers houdende opgave van ingekomen en minuten van uit

gaande stukken op onderwerp in alfabetische volgorde.

1891-1935

5 banden, 1 omslag, 1 deel en 1 pak

211. 1891-1902, pak

212. 1918-1921, deel

213. 1922-1924

214. 1925,1926

215. 1927,1928

216. 1929,1930, omslag

217. 1931,1932

218. 1933,1934

219. 1935

B. Burgemeester en assesoren, later burgemeester en wethouders


Page 35

220-448.

Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken bij burge

meester en wethouders.

1822-1935

218 pakken, 9 omslagen en 2 delen

220. 1816

221. 1817

222. 1818

223. 1819

224. 1819,dec 12-1821,jan 30

225. 1820

226. 1821

227. 1821,jan 1-1828,dec 18

228. 1822

229. 1823

230. 1824

231. 1825

232. 1825,ongenummerd

233. 1826,ongenummerd

234. 1826,1-75

235. 1826,76-150

236. 1826,151-198

237. 1827,ongenummerd

238. 1827

239. 1828

240. 1828,1829,ongenummerd

241. 1829,1-152

242. 1829,153-300

243. 1829,301-410

244. 1830,1-101

245. 1830,102-252

246. 1830,253-418

247. 1831,1-153

248. 1831,154-275

249. 1831,276-384

250. 1832,1-100

251. 1832,101-275

252. 1832,276-358

253. 1833,1-90

254. 1833,91-199

255. 1833,200-371

256. 1834,1-100

257. 1834,101-199

258. 1834,200-293

259. 1835,1-90

260. 1835,91-200

261. 1835,201-287


Page 36

262. 1836,1-100

263. 1836,101-200

264. 1836,201-310

265. 1837,1-100

266. 1837,101-209

267. 1837,219-303

268. 1838,1-150

269. 1838,151-290

270. 1839,1-100

271. 1839,101-200

272. 1839,201-309

273. 1840,1-94

274. 1840,95-235

275. 1840,236-334

276. 1841,1-100

277. 1841,101-200

278. 1841,201-341

279. 1842,1-101

280. 1842,102-202

281. 1842,203-311

282. 1843,1-100

283. 1843,101-224

284. 1843,225-355

285. 1844,1-149

286. 1844,150-275

287. 1844,276-460

288. 1845,1-80

289. 1845,81-180

290. 1845,181-312

291. 1846,1-100

292. 1846,101-200

293. 1846,201-307

294. 1847,1-103

295. 1847,104-240

296. 1847,241-358

297. 1848,1-126

298. 1848,127-150

299. 1848,151-381

300. 1849,1-100

301. 1849,101-228

302. 1849,229-358

303. 1850,1-150

304. 1850,151-301

305. 1850,302-460

306. 1851,2-150

307. 1851,151-349

308. 1851,350-535


Page 37

309. 1852

310. 1853

311. 1854

312. 1855

313. 1856

314. 1857

315. 1858

316. 1859

317. 1860

318. 1861

319. 1862

320. 1863

321. 1864

322. 1865

323. 1866

324. 1867

325. 1868

326. 1869

327. 1870

328. 1871

329. 1872

330. 1873

331. 1874

332. 1875

333. 1876

334. 1877

335. 1878

336. 1879

337. 1880

338. 1881

339. 1883

340. 1884

341. 1885

342. 1886

343. 1887

344. 1888

345. 1889

346. 1890

347. 1891

348. 1892

349. 1893

350. 1894

351. 1895

352. 1896

353. 1897

354. 1898

355. 1899


Page 38

356. 1900

357. 1901

358. 1902

359. 1903

360. 1904

361. 1905,1-90

362. 1905,91-305

363. 1906,1-90

364. 1906,91-318

365. 1907,1-82

366. 1907,83-307

367. 1908

368. 1909,1-200

369. 1909,201-268

370. 1910

371. 1911,1-57

372. 1911,158-280

373. 1912,1-180

374. 1912,181-290

375. 1913,1-202

376. 1913,203-492

377. 1914,1-255

378. 1914,256-460

379. 1915,1-228

380. 1915,229-569

381. 1916,1-264

382. 1916,265-488

383. 1917,1-267

384. 1917,268-872

385. 1918,1-65

386. 1918,66-104

387. 1919,1-16

388. 1919,17-65

389. 1919,66-104

390. 1920,1-25

391. 1920,26-59

392. 1920,66-102

393. 1921,1-32

394. 1921,33-73

395. 1921,74-99

396. 1922,1-25

397. 1922,26-65

398. 1922,66-99

399. 1923,1-24

400. 1923,26-65

401. 1923,66-99

402. 1924,1-59


Page 39

403. 1924,66-100

404. 1925,1-32

405. 1925,33-97

406. 1925,98-100

407. 1926,1-25

408. 1926,26-65

409. 1926,66-102

410. 1927,1-23

411. 1927,24-66

412. 1927,67-100

413. 1928,1-25

414. 1928,26-65

415. 1928,66-92

416. 1928,93-100

417. 1929,1-25

418. 1929,26-47

419. 1929,48-66

420. 1929,67-100

421. 1930,1-7

422. 1930,8-47

423. 1930,48-74

424. 1930,75-100

425. 1931,1-10

426. 1931,11-30

427. 1931,31-51

428. 1931,52-70

429. 1931,71-94

430. 1931,95-100

431. 1932,1-7

432. 1932,8-30

433. 1932,31-73

434. 1932,74-100

435. 1933,1-5

436. 1933,6-26

437. 1933,27-53

438. 1933,54-73

439. 1933,74-99

440. 1934,1-6

441. 1934,7-30

442. 1934,31-66

443. 1934,67-92

444. 1934,93-100

445. 1935,1-10

446. 1935,11-52

447. 1935,66-92

448. 1935,93-100


Page 40

449-451.

"Indicateurs", lijsten van ingekomen en uitgaande stukken.

1825-1829,1874-1878,1938-1940

2 katernen en 1 omslag

449. 1825,jul 19-1829,jan

450. 1874,1878

451. 1938-1940

452-461.

Registers houdende opgave van ingekomen en minuten van uit

gaande stukken op onderwerp in alfabetische volgorde t.b.v. burge

meester en wethouders.

1829-1937

3 delen, 1 pak, 1 omslag en 3 banden

452. 1829-1836,deel

453. 1876,omslag

454. 1891-1902,pak

455. 1904,1905,deel

456. 1906,1907,deel

457. 1927,1928,band

458. 1929,1930,band

459. 1931,1932,band

460. 1933,1934,omslag

461. 1935-1937,omslag

3. Publikaties, mededelingen en verslagen

462-467.

Publicaties en mededelingen

1820-1916

1 katern en 5 delen

462. 1820,katern

463. 1821-1829,jan 10

464. 1891,jan-1893,dec 31

465. 1894,jan-1901,okt 5

466. 1901,okt 5-1910,dec 28

467. 1911,jan 6-1916,nov 29

468.

Lijst houden overzicht van gedane publieke afkondigingen.

1846,1847

2 stukken

469-477.

Jaarverslagen.

1851-1929,1931-1935,1945,1949-1956


Page 41

8 pakken, 1 omslag

469. 1851-1860

470. 1861-1870

471. 1871-1880

472. 1882-1890

473. 1893-1900

474. 1901-1910

475. 1911-1920

476. 1921-1929

477. 1931-1935,1945,1949-1956,1 omslag

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

1. Het organisme

A. Instelling, ontwikkeling, opheffing

478.

Stukken betreffende de geschiedenis van Krabbendijke.

z.j.[1940],1947,1965

1 omslag

479.

Stukken betreffende straatnaamgeving.

1947-1969

1 omslag

480.

Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen der gemeente.

1947-1969

1 omslag

481.

Register houdende verslagen van belangrijke gebeurtenissen.

1950-1954

1 deel

482.

Stukken betreffende de gemeentevlag.

1957-1969

1 omslag

483.

Stukken betreffende het plan tot de herindeling 1964 Krabbendijke,

Rilland-Bath en Waarde.

1964

1 omslag

484.

Stukken betreffende de herindeling van gemeenten in Zuid-

Beveland.

1964-1969


Page 42

1 omslag

B. Betrekkingen tot andere lichamen en organen

485.

Staten houdende vaststelling van vergoedingen in het kader van het

financiŽle verhoudingsbesluit.

1935-1944

1 omslag

486.

Stukken betreffende de vaststelling der hoogte van de vergoeding in

het kader van de financiŽle verhouding tussen rijk en gemeente.

1935-1969

1 omslag

C. Economische en rechtspositie

1. Eigendom en bezit

487.

Stukken betreffende de afsluiting van brandverzekeringen t.b.v.

eigendommen der gemeente.

1874-1969

1 omslag

488.

Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van gemeentelijke

percelen.

Gereformeerde Kerk/ A. van der Sande/ H. Lobbezoo/ A. van der

Sande/ A. van der Sande/ A.J. Peman Kakebeeke/ J. Kaan e.a./ C.

van Langevelde, J. Griep, J. Hoogesteger, J.A. Krijger, A. van

Harn/ A. Wabeke, P. Dronkers, L. van Langevelde, G.L. van de

Vliet/ H. van Boven/ H. Kok/ W.J. Staak/ P.A. Philipse/ W.A. van

der Endt/ A. Luteijn/ M. Versprille/ C. Sonke.

1884-1969

1 omslag

489.

Stukken betreffende uitgifte van grond in erfpacht door derden aan

de gemeente.

Nederlands Hervormde kerk/ Staat der Nederlanden/ A. Kakebeeke

en J.Q.C. Peman Kakebeeke/ J.Q.C. Kakebeeke/ H. Houtekamer/

A.P.J. Kakebeeke/ J. Schrijver/ A. Butijn.

1882-1969

1 omslag

490.

Stukken betreffende aankoop van grond en gebouwen door de

gemeente van derden.


Page 43

C. Remy de Louvain/ G.A. van Nieuwenhuyzen/ E.J.M. Peman

Kakebeeke/ J.Q.C. Peman Kakebeeke/ G.E. Houtekamer/ J. Moer

land/ Vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting/

J. Welleman/ Staat der Nederlanden/ C. Markx/ R. Markx/

W.F.K. Lenshoek/ J. Kakebeeke/ G.J. Hollestelle, J.G. Hollestelle, /

G.J. Hollestelle, C.M. Hollestelle, P. Hollestelle, J. Hollestelle, M.C.

Hollestelle, A. Verhage, M. Verhage, A. Verhage, A. Meeuwsen,

A. Meeuwsen, L. Meeuwsen, P. Meeuwsen, B. Meeuwsen, J.

Meeuwsen, G. van Kruiningen, J. van 't Leven, P. Houtekamer, M.

van der Poel/ C. Polderman, J. Benou, J. de Kok, J. de Kok, M. de

Kok, J. de Kok, M. de Kok, H. de Kok, M. de Hamer,

G. Houtekamer, L. van Allen, G. Murre, J. van Iwaarden/ G. Hoek

man, N. Philipse, J. Adam, P.A. Smallegange, L.M. Slabbekoorn,

M.C. Lako, M. Allewijn, A.P. Smallegange, P.M. Vogelaar,

C.Vogelaar, P.W. Smallegange, J. van der Sande, J.C. Kloet, M.

Smit, J. Kok, Gereformeerde Gemeente Krabbendijke, D.J.Wabeke,

M.J. Wabeke, A.C. Wabeke, N.M. Smit, J.H. Bruggeman, D.

Paauwe, S.M. Modderkreke, W. Biersteker, J. Murre/ J. Zandee/ J.

Moerland, J.J. Moerland/ M.E. Giljam, F. Felius, B. Meeuwsen,

S. Versprille, A. Versprille, J. Geense, J. Lamper, C.J. Overbeeke,

F.M. Mangold, M. van Kervinck, J. Haverhoek, W. van der Maas,

P. van 't Leven, A. Kriekaard, C. Minnaard, J. Traas, D. Zwee

dijk, S.J. de Kok, G. van Iwaarden, C.H. van Iwaarden, H.C. van

Iwaarden, J.E. van Iwaarden, C.J. van Iwaarden, J. van Iwaarden,

W.P. Snoep, J.C. de Hamer. M. Schouten, L. Benou, G.H. Heppe,

J.M. Nagelkerke, J. van de Vreede, H. Weststrate, Vereniging

Veilingvereniging Krabbendijke en Omstreken, J. Overbeek, N.

Wagenaar, J. Aarnoudse, J. Peman Kakebeeke, J. Melis, M.

Hofman, J. Zandijk, J. Nijssen, J. de Jonge, P. Nagelkerke, P.

Kruysse, M.J. Benou, H. Schouwenaar, L. Jacobusse,

M.M. Jacobusse, M.M. Jacobusse, A.M. Jacobusse, A.C. Allewijn, J.

Sinke, College van diakenen der Hervormde Gemeente/ College van

diakenen der Hervormde Gemeente, J. Lobbezoo, G. Kop/ College

van diakenen der Hervormde Gemeente.

1903-1969[1970]

1 omslag

491,492.

Staten van gemeentelijk eigendommen.

1878,1901

1 deel en 1 katern

491. (1878),1 deel

492. 1901,1 katern

493.

Overeenkomst van ingebruikgeving van grond door J. Welleman aan

de gemeente.

1910


Page 44

1 stuk

494.

Stukken betreffende de vaststelling van het eigendom van een strook

grond langs de spoorbaan.

1922-1952

1 omslag

495.

Stukken betreffende reglementering ten behoeve van de verhuur van

woningen.

1924-1964

1 omslag

496.

Stukken betreffende verkoop van gemeente-eigendommen aan

derden.

Ver. tot het verstrekken van lager onderwijs/ Th.A. Vogelaar /H.

de Kok/ J. de Kok/ L.J. van Langevelde/ J.J. van IJzerloo/ W.L.

Sonke/ A.C. Stal/ Staat der Nederlanden/ A. Tollenaar/ J. Frelier/

M. Weststrate/ P. Chamuleau/ M. Verschuure/ Th. van Doorn/ A.

Lous/ P. Aarnoudse/ G. van den Bos/ M.J. Zweedijk/ G.L. van

Vliet/ L. Houtekamer/ J. Vergouwe/ J.J. van IJzerloo/ Staatsbedrijf

der PTT/ C. Franken/ Gereformeerde Kerk/ J. Vergouwe/ L.A. van

Doorn/ I. Haverhoek/ C. Maas/ J.J. Tramper/ C.A. van Oosten/

Staat der Nederlanden/ J. van Strien/ C.J. Klap/ M. Meeuwsen/

S.M. Welleman/ P.A. Schwartz/ M. Weststrate/ Rijksgebouwen

dienst/ M. Vercijs/ N.V. GMZ/ A.W. van der Endt/ I. Kaan/ J.

Lobbezoo/ G. Meeuwse/ ZEGAM/ A.W. van der Endt/ C.M.

Dieleman/ Gemeente Kruiningen.

1935-1969

1 omslag

497.

Polis van een molestverzekering ten behoeve van gebouwen in

eigendom van de gemeente Krabbendijke

1941

1 omslag

498.

Stukken betreffende onderhoud en exploitatie van het arestantenlo-

kaal.

1950-1959

1 omslag

499.

Stukken betreffende de koop, exploitatie en verkoop van het pand

Westweg 5.

1950-1961

1 omslag

500.

Stukken betreffende aankoop, onderhoud en exploitatie van het pand

Dorpsstraat 116.


Page 45

1951-1958

1 omslag

501.

Stukken betreffende aankoop, exploitatie, onderhoud en verkoop van

het internaat de Driestar.

1954-1964

1 omslag

502.

Stukken betreffende de grondruil met de gemeente.

J. Verschuure/ W. Weststrate/ G. Houtekamer/ J. Koeman/ M.

Huissen/ Staatsbedrijf der PTT/ Gereformeerde Kerk.

1959-1962

1 omslag

2. FinanciŽn

a. algemeen

503.

Staten van baten en lasten van de voormalige gemeenten

Krabbendijke en Nieuwlande.

1819

1 stuk

504.

Aanmerkingen behorende tot de begrotingen 1819-1828.

1819-1828

1 omslag

505.

Stukken betreffende geldleningen aan derden.

1926

1 stuk

506.

Overeenkomsten van geldleningen tussen de gemeente en derden.

1895-1968

1 omslag

507.

Uittreksel uit het grootboek der nationale schuld.

1895,1907,1909

3 stukken

508.

Rekeningcourant overeenkomsten.

1928-1969

1 omslag

509.

Stukken betreffende de controle op het financieel beheer.

1937-1962

1 omslag


Page 46

510.

Stukken betreffende overeenkomst van deelneming in de FOG.

1937-1969

1 omslag

511.

Stukken betreffende de gerezen onenigheid over de betaling van

zegelrecht tussen het college van burgemeester en wethouders en de

ontvanger der directe belastingen i.v.m. een afgesloten lening.

1953

1 omslag

b. boekhouding

512-573.

Begrotingen met memorie van toelichting en wijzigingen.

1816-1969

4 delen, 19 pakken, 38 omslagen en 1 band

512. 1811-1838,band

N.B. 1811-1815: zowel begrotingen van Krabbendijke en Nieuw-

lande apart.

513. 1816-1825,1829

514. 1839-1851

515. 1853-1860

516. 1861-1870

517. 1871-1880

518. 1881-1890

519. 1891-1900

520. 1901-1905

521. 1906-1910

522. 1911-1915

523. 1916-1920

524. 1921-1923

525. 1924

526. 1925

527. 1926

528. 1927

529. 1928

530. 1929

531. 1930

532. 1931

533. 1932

534. 1933

535. 1934

536. 1935

537. 1936

538. 1937

539. 1938

540. 1939


Page 47

541. 1940

542. 1941

543. 1942

544. 1943

545. 1944

546. 1945/1946

547. 1947

548. 1948

549. 1949

550. 1950

551. 1951

552. 1952

553. 1953

554. 1954

555. 1955

556. 1956

557. 1957

558. 1958

559. 1959

560. 1960

561. 1961

562. 1962

563. 1963

564. 1964

565. 1965

566. 1966, begroting

567. 1966, wijzigingen

568. 1967, begroting

569. 1967, wijzigingen

570. 1968, begroting

571. 1968, wijzigingen

572. 1969, begroting

573. 1969, wijzigingen

574-633.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1816-1969

13 pakken, 30 omslagen, 16 delen en 1 band

574. 1811-1827

N.B. bevat tevens de rekeningen van Krabbendijke en

Nieuwlande apart 1811-1815.

575. 1827,1829-1840

576. 1841-1852

577. 1853-1860

578. 1861-1870

579. 1871-1880

580. 1881-1890


Page 48

581. 1891-1896

582. 1897-1900

583. 1901-1905

584. 1906-1910

585. 1911-1915

586. 1916-1920

587. 1921-1923

588. 1924

589. 1925

590. 1926

591. 1927

592. 1928

593. 1929

594. 1930

595. 1931

596. 1932

597. 1933

598. 1934

599. 1935

600. 1936

601. 1937

602. 1938

603. 1939

604. 1940

605. 1941

606. 1942

607. 1943

608. 1944

609. 1945

610. 1946

611. 1947

612. 1948

613. 1949

614. 1950

615. 1951

616. 1952

617. 1953

618. 1954

619. 1955

620. 1956

621. 1957

622. 1958

623. 1959

624. 1960

625. 1961

626. 1962

627. 1963


Page 49

628. 1964

629. 1965

630. 1966

631. 1967

632. 1968

633. 1969

634-657.

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven.

1825-1853, met hiaten, 1828,1838,1839,1843,1852

24 omslagen

634. 1825

635. 1826

636. 1827

637. 1829

638. 1830

639. 1831

640. 1832

641. 1833

642. 1834

643. 1835

644. 1836

645. 1837

646. 1840

647. 1841

648. 1842

649. 1844

650. 1845

651. 1846

652. 1847

653. 1848

654. 1849

655. 1850

656. 1851

657. 1853

658-663.

Specifieke staten van bescheiden behorende bij de rekeningen van

inkomsten en uitgaven.

1842-1923, met hiaten.

2 omslagen, 4 pakken

658. 1842-1845,1847-1849,1852,omslag

659. 1902-1905,omslag

660. 1906-1910

661. 1911-1915

662. 1916-1920

663. 1921-1923


Page 50

664-693.

Staten J en K

1924-1936,1939-1949,1968,1969

24 omslagen en 6 pakken

664. 1924

665. 1925

666. 1926

667. 1927

668. 1928

669. 1929

670. 1930

671. 1931

672. 1932

673. 1933

674. 1934

675. 1935

676. 1936

677. 1939

678. 1940

679. 1941

680. 1942

681. 1943

682. 1944

683. 1945

684. 1946

685. 1947

686. 1948

687. 1949

688. 1968,J

689. 1968,K afd I

690. 1968,K afd II,III

691. 1969,J

692. 1969,K afd I

693. 1969 K afd I,II

694-821.

Grootboeken.

1828-1969, met hiaten.

50 omslagen, 7 pakken en 71 delen

694. 1828-1835

695. 1836-1843

696. 1848-1854

697. 1857-1862,1864-1868

698. 1869-1873

699. 1886-1890

700. 1891-1901


Page 51

701. 1902

702. 1903

703. 1904

704. 1905

705. 1906

706. 1907

707. 1908

708. 1911

709. 1912

710. 1913

711. 1914

712. 1915

713. 1916

714. 1917

715. 1918

716. 1919

717. 1920

718. 1921

719. 1922

720. 1924,inkomsten

721. 1924,uitgaven

722. 1925,inkomsten

723. 1925,uitgaven

724. 1926,inkomsten

725. 1926,uitgaven

726. 1927,inkomsten

727. 1927,uitgaven

728. 1928,inkomsten

729. 1928,uitgaven

730. 1929,inkomsten

731. 1929,uitgaven

732. 1930,inkomsten

733. 1930,uitgaven

734. 1931,inkomsten

735. 1931,uitgaven

736. 1932,inkomsten

737. 1932,uitgaven

738. 1933,inkomsten

739. 1933,uitgaven

740. 1934,inkomsten

741. 1934,uitgaven

742. 1935,inkomsten

743. 1935,uitgaven

744. 1936,inkomsten

745. 1936,uitgaven

746. 1937,inkomsten

747. 1937,uitgaven


Page 52

748. 1938,inkomsten

749. 1938,uitgaven

750. 1939,inkomsten

751. 1939,uitgaven

752. 1940,inkomsten

753. 1940,uitgaven

754. 1941,inkomsten

755. 1941,uitgaven

756. 1943,inkomsten

757. 1943,uitgaven

758. 1944,inkomsten

759. 1944,uitgaven

760. 1945,inkomsten

761. 1945,uitgaven

762. 1946,inkomsten

763. 1946,uitgaven

764. 1947,inkomsten

765. 1947,uitgaven

766. 1948,inkomsten

767. 1948,uitgaven

768. 1949,inkomsten

769. 1949,uitgaven

770. 1950,inkomsten

771. 1950,uitgaven

772. 1952,inkomsten

773. 1952,2-270,uitgaven

774. 1952,274-502,uitgaven

775. 1953,inkomsten

776. 1953,8-320,uitgaven

777. 1953,322-520,uitgaven

778. 1954,inkomsten

779. 1954,4-288,uitgaven

780. 1954,290-552,uitgaven

781. 1955,inkomsten

782. 1955,4-248,uitgaven

783. 1955,252-550,uitgaven

784. 1956,inkomsten

785. 1956,4-250,uitgaven

786. 1956,256-514,

787. 1957,inkomsten

788. 1957,2-290,uitgaven

789. 1957,2-290,uitgaven

790. 1958,inkomsten

791. 1958,2-242,uitgaven

792. 1958,244-538,uitgaven

793. 1959,inkomsten

794. 1959,2-320,uitgaven


Page 53

795. 1959,322-526,uitgaven

796. 1960,inkomsten

797. 1960,2-304,uitgaven

798. 1960,308-528,uitgaven

799. 1961,inkomsten

800. 1961,2-300,uitgaven

801. 1961,302-542,uitgaven

802. 1962,inkomsten

803. 1962,2-334,uitgaven

804. 1962,338-540,uitgaven

805. 1963,inkomsten

806. 1963,2-280,uitgaven

807. 1963,282-548,uitgaven

808. 1964,inkomsten

809. 1964,2-248,uitgaven

810. 1964,250-574,uitgaven

811. 1965,inkomsten

812. 1965,12-326,uitgaven

813. 1965,328-590,uitgaven

814. 1966,inkomsten

815. 1966,2-304,uitgaven

816. 1966,306-516,uitgaven

817. 1967,inkomsten

818. 1967,2-344,uitgaven

819. 1967,346-538,uitgaven

820. 1968

821. 1969

822,823.

Journalen

1827-1851,1878

2 pakken

822. 1827,1828,1830-1840

823. 1841-1851,1878

824,825.

Registers van bevelschriften van betaling.

1829-1852

2 pakken

824. 1829-1843

825. 1844-1852

3. Benodigdheden en hulpmiddelen

826.

Lijst van boeken, registers etc. der secretarie van Krabbendijke en

Nieuwlande die door J. van den Brink zijn overgedragen aan J.

Kakebeeke.


Page 54

1819

1 stuk

N.B. in tweevoud.

827,828.

Inventarissen

1828-1858

1 deel en 1 katern

827. 1828 met aanvullingen 1829-1858, deel

828. 1829, katern

829.

Stukken betreffende de aansluiting bij het registratuurbureau.

1936

2 stukken

830.

Stukken betreffende het toezicht op het gemeentelijk archief.

1936-1968

1 omslag

4. Gebouwen en terreinen bestemd voor de dienst.

831.

Bestek, voorwaarden, tekeningen en aanbesteding van het gemeente

huis met toren.

1888

1 omslag

832,833.

Stukken betreffende verbouw en gebruik van het gemeentehuis.

1888-1969

2 omslagen

832. Verbouw en gebruik, 1888-1969

833. Inrichting van het gebouw, 1949-1965

834.

Stukken betreffende de bouw van een lijkwagenbergplaats.

1910

1 omslag

835.

Stukken betreffende aankoop onderhoud en verbouw van de

ambtswoning der burgemeester aan de Zuidweg.

1938-1969

1 omslag

836.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het distributie

kantoor aan de Noordweg.

1942-1951

1 omslag


Page 55

837.

Stukken betreffende het onderhoud van de onderwijzerswoning van

de Openbare Lagere school.

1949-1953

1 omslag

838.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de ambtswoning

der secretaris.

1950-1968

1 omslag

839.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van gebouwen en

werkplaatsen bestemd voor de technische dienst.

1958-1969

1 omslag

D. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen.

840.

Staat van in de gemeente wonende ingezetenen, bestemd voor de

verkiezing van leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten.

1849

1 band

841-846.

Stukken betreffende de verkiezingen van de gemeenteraad.

1931-1966

6 omslagen

841. 1931,1935

842. 1939,1946

843. 1949,1953

844. 1958

845. 1962

846. 1966

847,848.

Processen verbaal van de zitting van het stembureau betreffende

verkiezing van de Provinciale Staten.

2 omslagen

847. 1935,1939,1946,1950

848. 1954,1958,1962

849.

Stukken betreffende de gehouden kamerverkiezingen.

1948,1952,1956,1959,1963,1967

1 omslag

850.

Raadsbesluit inzake het instellen van twee stemdistricten.


Page 56

1949

1 stuk

E. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen

1. Raad

851.

Reglement van orde voor raadsvergaderingen met wijzigingen.

zj,1934,1960,1968

1 omslag

852.

Stukken betreffende vertrek en bezoldiging van raadsleden.

1936-1965

1 omslag

853.

Stukken betreffende de bevoegdheid lid der raad te worden.

1940

1 omslag

2. Wethouders

854.

Stukken betreffende verzekeringen, tussentijds vertrek en bezoldi

gingen van wethouders.

1940-1969

1 omslag

3. Secretaris

855.

Instructie voor de gemeentesecretaris.

1939

1 stuk

4. Gemeente-ontvanger

856.

Akte waarbij A. Steendijk en P. Nortier verklaren zich borg te

stellen voor de ontvanger Jacob Kakebeeke.

1820

1 stuk

857.

Stukken betreffende het onderzoek naar ontvreemding van geld door

C.C. van den Brink.

1878-1880,1886,1887

1 omslag

858.

Stukken betreffende de vaststelling van de functie en de cummulatie

met andere functies der gemeente-ontvanger.


Page 57

1958,1959

1 omslag

2. Aangelegenheden betreffende het personeel

A. Personeelsdossiers

859-922.

Personeelsdossiers

1913-1969

64 omslagen

859. A.A. Alaert 1946-1955

860. P.C.W. Arentz 1939,1940

861. J.van Baren 1932-1955

862. J. Bastiaans 1952,1953

863. T. Benou 1947-1953

864. J.van den Berg 1941-1951

865. F. Blok 1944-1948

866. M.A. Blok 1967,1968

867. H. Bos 1946-1958

868. A. van den Brink 1946-1962

869. C.F. de Bruin-Becks 1966-1968

870. C.Buyze 1957-1960

871. J.B.M. van Casteelen-Houtman 1964

872. M.M. Cemeska 1964-1966

873. P. Cysouw 1950,1951

874. R.F.E.J. Dierickx 1943-1946

875. H.A. Fonteine 1955-1968

876. J.A. de Goffau 1949-1952

877. A.J. Guiran 1936-1956

878. F. de Hamer 1935-1947

879. J.A.G. Haverman-Spraakman 1947-1950

880. G. van Hekken 1943

881. J.W.L. Hermanides 1937-1944

882. J.P. van der Hiele 1952

883. B.J. Hoogers 1940

884. J.C. van Houte 1957-1963

885. J.D. de Kam 1937-1940

886. P. Klap 1941-1943

887. A. Koeman-Grootjans 1965-1968


Page 58

888. J.J. Korstanje 1953-1968

889. A.J. van 't Leven 1951-1957

890. K.F. van Luijk-Michielsen 1934-1940

891. W.J. Minderhoud 1967-1968

892. G. Moeilijker 1966-1969

893. Y.B. van der Molen 1949-1954

894. B.C. de Mul 1944

895. S. Mulder 1953-1957

896. A. Nieuwenhuyse 1928-1952

897. M. Nieuwenhuijse 1934-1936

898. L. Onstenk 1949-1954

899. E.J. Onstenk-Lokerse 1950

900. C.J. Overbeeke 1952-1964[1975]

901. T.M. Overbeeke-Mangold 1954-1966

902. C.P. Parent 1968

903. M. Poelman 1946-1965

904. M.S. Raaymakers-Bal 1913-1947

905. W.C. Sandberg tot Essenburg 1937-1949

906. A.G. van de Sande 1963-1966

907. R. Scheele 1906-1909

908. A.M. de Schipper 1953-1969

909. J.D. Seip 1946-1969

910. J.C. Slabbbekoorn 1966-1969

911. C.A. Staal 1943-1953

912. G.A. Strick van Linschoten 1936

913. J. Thiery 1968

914. J. Vader 1933-1956

915. G. van Velzen 1948-1966[1985]

916. P.A. Verhage 1949-1952

917. J.F. Vermeule 1922-1965 [1983]

918. L.J. Vogelaar 1966-1968

919. L.T. Vogelaar 1944,1945

920. A. Wabeke 1922-1956

921. A.J. Wagenaar 1919-1957

922. J. Zuidweg 1957-1965

B. Verhouding tussen personeel en orgaan

923.

Stukken betreffende de vaststelling van het ambtenarenreglement en

wijzigingen hierop.

1931-1969

1 omslag

924.

Stukken betreffende de verordening regelende de eisen van benoem -

baarheid en bezoldiging van veldwachters.

1934-1948

1 omslag


Page 59

925.

Stukken betreffende de vaststelling en de wijzigingen van de

arbeidsovereenkomstenverordening.

1941,1953,1966-1968

1 omslag

926.

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke

regeling betreffende de behandeling van gemeente personeelsaange-

legenheden.

1948

1 omslag

C. Begin, vervulling en beŽindiging der dienstbetrekking

927.

Opgaven van geschikte personen voor de veldwachtersbediening in

Krabbendijke, Rilland en Fort Bath.

1827

1 stuk

928.

Inventaris van overgenomen wapenen en kledingstukken behorende

tot wijlen veldwachter Jacob Zeevaart door Gerrit Breker.

1827

1 stuk

929.

Benoemingsbesluit van M. Wondergem tot schoonmaakster der

school.

1882

1 stuk

930.

Benoemingsbesluit van M. Jacobusse tot klokluider.

1882

1 stuk

931.

Stukken betreffende de benoeming van een veldwachter.

1900

1 omslag

932.

Stukken betreffende vaststelling en uitvoering van de capitulanten-

verordening.

1936-1940

1 omslag

933.

Stukken betreffende de cumulatie van functies van ambtenaren .

1938-1941

1 omslag


Page 60

934.

Stukken betreffende het verlenen van rechtsherstel aan tijdens de

Tweede Wereldoorlog ontslagen personeel.

1947-1949

1 omslag

D. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel

935.

Instructies voor het gemeentepersoneel.

1939-1968

1 omslag

936.

Stukken betreffende het vaststellen van arbeidstijden.

1948-1961

1 omslag

937.

Stukken betreffende het vaststellen van een vakantieregeling en de

uitvoering hiervan.

1951

1 omslag

938.

Stukken betreffende de aanstelling en instructie der gemeentegenees

heer.

1858-1966

1 omslag

E. Rechten van het personeel

1. Bezoldiging.

939.

Stukken betreffende de bezoldiging van personeel.

1941-1969

1 omslag

940.

Stukken betreffende de vaststelling van de salarisverordeningen van

het gemeentepersoneel en de uitvoering hiervan.

1941-1969

1 omslag

941.

Stukken betreffende het vaststellen van loonregelingen in bijzondere

omstandigheden.

1953,1962,1963

1 omslag

942.

Stukken betreffende de vaststelling van de wachtgeld en uitkerings-

verordening.

1967-1969

1 omslag


Page 61

2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen

943.

Stukken betreffende afgesloten verzekeringen t.b.v. het personeel.

1936-1969

1 omslag

944.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de kinderbij-

slagverordening.

1940-1949

1 omslag

945.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

tijdelijke ziektekostenregeling.

1950-1965

1 omslag

946.

Stukken betreffende de aansluiting bij de IZA Zeeland.

1957-1969

1 omslag

3. Pensioen.

947.

Stukken betreffende inkoop van pensioenen van personeel werkzaam

geweest bij de distributiedienst.

1950-1958

1 omslag

F. Andere personeelsaangelegenheden

948.

Stukken betreffende de vaststeling en wijziging van de studiekosten

verordening.

1948-1964

1 omslag

949.

Stukken betreffende de vaststelling van de spaarverordening ten

behoeve van het personeel.

1960-1968

1 omslag

950.

Stukken betreffende de vaststelling van de verplaatsingskostenveror

dening.

1966-1969

1 omslag


Page 62

951.

Stukken betreffende de aansluiting bij de N.V. Dienstverlening

Overheidsadministraties.

1964

1 omslag

952.

Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenschappelijke

regeling der bestuursschool Zeeland.

1964-1965

1 omslag

3. Eigendom openbare werken en belastingen

A. Kadaster

953.

Register houdende kadastrale indeling van gebouwen.

zj.[2e helft 19e eeuw]

1 katern

954.

Alfabetische naamlijst op de perceelsgewijze legger.

zj.[19e eeuw-1970]

1 deel

955.

Kadastrale legger no. 71 met aanvulling.

zj.[19e eeuw-1970]

1 deel

956-965.

Kadastrale leggers, registers van grondeigenaren.

zj.[19e eeuw-1970]

10 delen

956. 5-568

957. 569-884

958. 885-1196

959. 1196-1541

960. 1542-1890

961. 1891-2240

962. 2241-2568

963. 2572-2910

964. 2911-3261

965. 2362-3480


Page 63

B. Openbare werken

966.

Stuk betreffende de rechtszaak C. Bolier contra de gemeente inzake

opneming, goedkeuring en uitbetaling van zijn werk.

1867

1 stuk

967.

Stukken betreffende de bepaling van gemaakte onkosten ten gevolge

van schade opgelopen in de Tweede Wereldoorlog en herstel

hiervan.

1941-1952

1 omslag

C. Belastingen

1.Eigendommen

968.

Staat houdende overzicht van begrotingen betreffende de ongebouw -

de en gebouwde eigendommen in de gemeente Kruiningen,

Krabbendijke, Waarde, Schore, Yerseke, Rilland en Bath.

1831

1 katern

969.

Stukken betreffende de verordening op de heffing van belasting op

verzekering van onroerende en roerende goederen.

1953,1963

1 omslag

2. Grondbelasting

970.

Register van aangifte ter bekoming van tijdelijke vrijdom van

grondbelasting.

1845-1871

1 katern

971.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

inzake heffing van opcenten op grondbelasting.

1940-1956

1 omslag

3. Hondenbelasting

972.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

op de heffing van hondenbelasting.

1917-1965

1 omslag


Page 64

4. Hoofdelijke omslag

973-980.

Kohieren der Hoofdelijke omslag.

1815-1922

6 pakken, 2 omslagen

973. 1815,1816,1819-1828

974. 1829-1840

975. 1841-1852

976. 1853,1855-1860,1862,1863

977. 1876,1877,1888,1890

978. 1891-1896,1898-1900

979. 1901-1910

980. 1911-1922

981.

Alfabetische lijsten van personen welke in de gemeenten Krabbendij-

ke en Nieuwlande blijkens de belastingrollen meer dan 30 of 200

gulden betalen.

1817

1 stuk

982.

Stukken betreffende de vaststelling voor de heffing van de plaatselij

ke belastingen en de hoofdelijke omslag.

1851

1 omslag

983.

Verordening op de heffing van de hoofdelijke omslag.

1917

1 stuk

5. Leges

984.

Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van een leges-

verordening.

1933-1969

1 omslag

6. Ondernemersbelasting

985.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening tot bepaling

van het vermenigvuldigingscijfer voor de ondernemersbelasting.

1943

2 stukken

7. Patenten


Page 65

986.

Register van afgegeven patenten.

1878/1879-1893/1894

1 katern

8. Personele belasting

987.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordenin

gen tot heffing van opcenten op de personele belasting.

1943-1969

1 omslag

9. Rioolbelasting

988.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

rioolbelasting.

1960-1967

1 omslag

10. Rijksbelastingen

989.

Lijst van schattingen en tellingen t.b.v. belasting.

1837

1 katern

990.

Lijst van schattingen op het meubilair.

1837

1 katern

991.

Staten houdende overzicht betreffende af te dragen accijnzen en

provinciale belastingen.

1848,feb-dec

1 omslag

11. Straatbelasting

992.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

straatbelasting.

1933-1968

1 omslag

12. Vermakelijkheidsbelasting


Page 66

993.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de heffing

van een belasting op toneelvertoningen en vermakelijkheden.

1947,1952

1 omslag

4. Openbare orde

A. Algemeen

994.

Verordening tot wijziging van de algemeen plaatselijke policieveror

dening.

1856

1 stuk

995,996.

Registers houdende processen verbaal van misdrijven en overtredin

gen.

1895-1931

2 katernen

995. 1895-1900

996. 1929-1931

997.

Stukken betreffende het vaststellen van de Algemene Politieverorde -

ning met wijzigingen.

1931-1968

1 omslag

B. Vrijheid van woord en geschrift

998.

Verordening op de afkondigingen in de gemeente Krabbendijke.

1891, afschrift.

1 stuk

C. Maatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen

1. Registers burgerlijke stand

999-1010.

Akten van geboorten.

1811-1969

12 delen

----.

Geboorte register houdende.

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833. Zie inv. nr. 13

999. 1834-1953


Page 67

1000. 1854-1869

1001. 1870-1885

1002. 1886-1892

1003. 1893-1902

1004. 1903-1912

1005. 1913-1922

1006. 1923-1932

1007. 1933-1940

1008. 1941-1950

1009. 1951-1960

1010. 1961-1969

1011-1022.

Overlijdensregisters.

1811-1969

12 delen

----.

Overlijdens register houdende

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833.

N.B. zie inv. nr. 14

1011. 1834-1953

1012. 1854-1869

1013. 1870-1885

1014. 1886-1892

1015. 1893-1902

1016. 1903-1912

1017. 1913-1922

1018. 1923-1932

1019. 1933-1940

1020. 1941-1950

1021. 1951-1960

1022. 1961-1969

1023.

Overlijdenstregister met vermelding van doodsoorzaak en grafnum

mer.

1933-1970

1 deel

1024-1035.

Huwelijksregisters.

1811-1869

12 delen


Page 68

----.

Huwelijks register houdende

a: Krabbendijke 1811-1815

b: Nieuwlande 1811-1815

c: Krabbendijke 1816-1833.

N.B. zie inv. nr. 15

1024. 1834-1953

1025. 1854-1869

1026. 1870-1885

1027. 1886-1892

1028. 1893-1902

1029. 1903-1912

1030. 1913-1922

1031. 1923-1932

1032. 1933-1940

1033. 1941-1950

1034. 1951-1960

1035. 1961-1969

----.

Tienjaarlijkse tafel 1811-1969.

N.B. zie inv. nr. 16

1036.

Tienjaarlijkse tafel op de huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten,

1853-1863.

1863

1 katern

1037.

Stukken betreffende huwelijksvoltrekkingen.

1875-1877,1899-1910

1 omslag

1038.

Register van toevallige geboorten.

1957-1967

1 katern

2. Bevolkingsadministratie

1039-1073.

Bevolkingsregisters.

1821-1969

25 delen en 10 banden

1039. 1821-1825

1040. 1810-1826

1041. 1826-1842

1042. 1843-1849

1043. 1850-1860

1044. 1881-1889 A-C


Page 69

1045. 1881-1889 D-I

1046. 1881-1889 J-K

1047. 1881-1889 L-N

1048. 1881-1889 O-T

1049. 1881-1889 V-Z

1050. 1881-1889,dienstbodenregistrer

1051. 1881 index op achternamen

1052. 1890-1901 A-J

1053. 1890-1901 K-S

1054. 1890-1901 T-Z

1055. 1900-1921 A-D

1056. 1900-1921 E-J

1057. 1900-1921 K-L

1058. 1900-1921 M-S

1059. 1900-1921 T-Z

1060. Dienstboderegister,1900-1921

1061. 1922-1936 Deel I A-M

1062. 1922-1936 Deel II N-Q

1063. 1922-1936 Deel III R-Z

1064. 1936-1969 A-Bo

1065. 1936-1969 Br-D

1066. 1936-1969 E-Hi

1067. 1936-1969 Hj-I

1068. 1936-1969 K

1069. 1936-1969 L-Me

1070. 1936-1969 M-O

1071. 1936-1969 P-Sn

1072. 1936-1969 S-V

1073. 1936-1969 W-Z

1074.

Register op huisnummers met vermelding van bewoners en

paginanummer van het bevolkingsregister.

zj.[2e helft 19e eeuw]

1 katern

1075.

Verhuizingsbiljetten.

1828,1843-1859

1 omslag

1076-1085.

Registers van ingekomen personen.

1888-1945

9 katernen en 1 deel

1076. 1888-1892

1077. 1892-1896


Page 70

1078. 1897-1899

1079. 1900-1906

1080. 1906-1912

1081. 1913-1919

1082. 1919-1925

1083. 1925-1930

1084. 1930-1936

1085. 1936-1945,1 deel

1086-1096.

Registers van vertrokken personen.

1888-1945

10 katernen en 1 deel

1086. 1888-1890

1087. 1891-1893

1088. 1893-1896

1089. 1896-1899

1090. 1900-1904

1091. 1905-1910

1092. 1918-1923

1093. 1923-1927

1094. 1928-1932

1095. 1933-1936

1096. 1936-1945,1 deel

3. Volkstellingen.

1097.

Staten houdende gegevens betreffende aantallen inwoners naar

geslacht en ouderdom.

1830,1840

2 stukken

1098.

Register van gehouden volkstelling.

1830,1840

1 deel

1099.

Stukken betreffende de in 1947 en 1960 gehouden volkstellingen.

1947-1962

1 omslag

4. Huisnummering

1100.

Registers van huisnummering.

zj.[19e eeuw]

1 pak

1101.

Stukken betreffende de wijziging van huisnummers.


Page 71

1947,1959-1968

1 omslag

5. Overige maatregelen

1102.

Register van afgegeven nationaliteitsbewijzen van personen

vertrokken naar Duitsland.

1909

1 katern

1103.

Stukken betreffende aanstelling ontslag en vaststelling jaarwedde van

de ambtenaren van de burgerlijke stand, met stukken betreffende de

aanschaf van een nieuwe toga.

1935-1969

1 omslag

1104.

Stukken betreffende de uitoefening van de verordening betreffende

de indentificatieplicht.

1940

1 omslag

1105.

Stukken betreffende geboorte, erkenning en wettiging van onwettige

kinderen.

1940-1969

1 omslag

1106.

Stukken betreffende naamsverandering.

1941-1966

1 omslag

1107.

Lijst houdende gegevens van geŽmigreerde gezinnen.

1946-1954

1 stuk

1108.

Statistische gegevens m.b.t. de leeftijdsopbouw van de bevolking.

1951-1969

1 omslag

1109.

Stukken betreffende afgifte van overlijdensverklaringen bij vermisten

en lijkvindingen.

1953-1966

1 omslag

1110.

Stukken betreffende het vastleggen van gegevens over het sluiten en

ontbinden van huwelijken.

1960,1966

1 omslag


Page 72

1111.

Verordening bepalende de uren waarop het bureau van de burgerlij-

ke stand dagelijks voor het publiek geopend is.

1966

1 stuk

D. Maatregelen ten opzichte van vreemdelingen

1112.

Registers houdende gegevens betreffende in de gemeente verblijven-

de vreemdelingen.

1918-1921,1940-1951

1 omslag

1113.

Stukken betreffende het verkrijgen van het Nederlanderschap.

1937-1968

1 omslag

E. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen

1114.

Stukken betreffende het toezicht op kansspelen en dansen.

1958,1968

1 omslag

F. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde

1115.

Rekening verantwoording en bijlagen van burgemeester

D.P. Dominicus betreffende de verkoop van een gestrande roeiboot.

1877

5 stukken

1116.

Akte houdende een overeenkomst tussen de Gemeente Krabbendijke

en de Nederduitsch Hervormde Gemeente betreffende het vastleggen

van de rechten en verplichtingen van beide partijen t.a.v. de toren

op de kerk.

1888

1 stuk

1117.

Akte van de openbare verkoop d.d. 8-6-1891 door de burgemeester

van het tjalkschip de vrouw Adriana.

1891

1 stuk

5. Openbare zedelijkheid

A. Alcohol en andere verdovende middelen

1118.

Registers van ontvangsten op gedistilleerd en likeuren.


Page 73

1853-1864

1 pak

1119.

Register betreffende overtredingen der drankwet.

1907-1911

1 katern

1120.

Stukken betreffende de vaststelling van een verordening regelende

het heffen van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank,

met wijzigingen.

1933,1950,1968

1 omslag

1121.

Stukken betreffende het vaststellen van de Drank- en Horecaveror

dening en uitvoering hiervan.

1953-1969

1 omslag

B. Dierenbescherming

1122.

Registers van houders van hondenkarren.

1906-1929

1 omslag

6. Openbare gezondheid

A. Organisatie van de gezondheidszorg

1123,1124.

Vaccinatieregisters van geneeskundigen.

1871-1929

2 delen

1123. 1871-1901

1124. 1902-1929

1125.

Jaarverslagen van de gemeentegeneesheer.

1889,1915

2 stukken

1126.

Verordening op de heffing en invordering van inentingsrechten.

1941-1950

1 omslag

1127.

Gemeenschappelijke regeling gezondheidsdienst Zuid- en Noord-

Beveland.

1944


Page 74

1 omslag

B. Toezicht op produkten

1128.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de regeling

"gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst".

1950-1965

1 omslag

1129.

Stukken betreffende de vaststelling van een verordening op de

keuring van waren met wijzigingen.

1956-1966

1 omslag

1130.

Verordeningen betreffende de destructie van vee en de uitvoering

hiervan.

1958-1963

1 omslag

1131.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de heffing

van keurloon.

1959-1966

1 omslag

1132.

Stukken betreffende de fusie van de vleeskeuringsdiensten.

1968-1969

1 omslag

C. Besmettelijke ziektebestrijding

1133.

Register van aangifte van besmettelijke ziekten.

1904-1906

1 katern

1134.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de verordening

op de heffing van besmettelijke ziektegelden.

1936-1948

1 omslag

1135.

Verordening ter voorkoming, wering of beteugeling van de

besmettelijke ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen.

zj.[1947]

1 omslag

1136.

Verslagen van gehouden TBC onderzoeken.

1952,1954

1 omslag


Page 75

D. Aangelegenheden betreffende lijken

1137-1140.

Registers van ontvangen grafgelden.

1842-1878

3 katernen en 1 deel

1137. 1842-1853

1138. 1849,mrt-1861,nov

1139. 1861-1869

1140. 1853-1878,1 deel

1141-1144.

Registers van op de algemene begraafplaats, begraven personen.

1842-1870

2 katernen en 2 delen

1141. 1842-1932,1 deel

1142. 1842-1854

1143. 1855-1856

1144. 1870,1 deel

1145.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening

op de heffing van rechten voor het begraven van lijken.

1899-1969

1 omslag

1146.

Stukken betreffende onderhoud en bebouwing van de algemene

begraafplaats.

1945-1968

1 omslag

1147,1148.

Vergunningen voor het plaatsen van grafstenen.

1946-1969

2 omslagen

1147. 1946-1964

1148. 1965-1969

1149.

Vergunningen betreffende afkoop van onderhoudsrechten op graven.

1948-1969

1 omslag

1150.

Stukken betreffende het gebruik van lijkwagens.

1950-1964

1 omslag


Page 76

1151.

Stukken betreffende aanstelling en ontslag van lijkschouwers.

1952-1967

1 omslag

E. Milieuhygiene

1. Hinderwet

1152-1180.

Hinderwetvergunningen.

1883-1969

29 omslagen

1152. 1883-1888

1153. 1894-1899

1154. 1901-1905

1155. 1906-1910

1156. 1911-1914

1157. 1915

1158. 1916,1917

1159. 1918

1160. 1919

1161. 1920,1921

1162. 1922

1163. 1923,1924

1164. 1925

1165. 1927,1928

1166. 1929

1167. 1930

1168. 1931

1169. 1932,1933

1170. 1934

1171. 1935

1172. 1936-1944 A-L

1173. 1936-1944 M-Z

1174. 1945-1954 A-L

1175. 1945-1954 M-Z

1176. 1955-1958

1177. 1956-1961

1178. 1962-1965

1179. 1966-1968

1180. 1969

2. Luchtverontreiniging

1181.

Stukken betreffende het deelnemen in de gemeenschappelijke

regeling voor het verrichten of doen verrichten van metingen van


Page 77

luchtverontreiniging boven het grondgebied van de provincie

Zeeland.

1968

1 omslag

3. Verwijderen van huisvuil

1182.

Stukken betreffende de bouw van een vuilniswagen.

1927

3 stukken

1183.

Stukken betreffende de oprichting, het onderhoud, het gebruik en de

verhuur van de vuilstortplaats aan de Verlengde Noordweg (Karel

polder).

1946-1969

1 omslag

1184.

Stukken betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke

regeling voor de aanschaf en exploitatie van een vuilnisauto.

1947-1956

1 omslag

1185.

Verordening op de heffing van rechten voor het van gemeentewege

afhalen en vervoeren van huisvuil.

1947-1969

1 omslag

1186.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van gemeenschap

pelijke regelingen voor de reinigingsdienst.

1958-1964

1 omslag

1187.

Stukken betreffende het ophalen van huisvuil.

1965-1969

1 omslag

4. Riolering/persleiding

1188.

Overeenkomst met bewoners van de Noordweg over het afstaan van

rechten op de sloot langs de weg verband houdend met demping en

riolering.

1894

1 stuk

1189.

Stukken betreffende het verkrijgen van grond en het maken van

afspraken ten behoeve van het leggen van riolering in de Wilhelmi-

nabaan.


Page 78

1904-1913

1 omslag

1190.

Verklaringen van aanwonende van de z.g. Doel betreffende het

afstaan van een stuk grond van 4 meter t.b.v. het leggen van

riolering.

1929,1930

1 omslag

1191.

Stukken betreffende het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.

1955-1965

1 omslag

1192.

Stukken betreffende het uitvoeren van kleine rioleringswerkzaamhe

den.

1955-1969

1 omslag

1193,1194.

Stukken betreffende het leggen van de persleiding vanuit de J.W.

Frisostraat naar de Westerschelde.

1956-1969

2 omslagen

1193. Aanleg,1956-1963

1194. Wijzigen van de persleiding,1964-1969

1195-1199.

Rioleringsplannen met stukken betreffende de uitvoering.

1958-1965

5 omslagen

1195. Dorpsstraat-J.W. Frisostraat,1959-1963

1196. Dorpsstraat-Oostweg 1958-1960

1197. Westweg 1962-1968

1198. Wilhelminastraat-Irenestraat 1963-1965

1199. Dorpsstraat-Westweg-Kerkhoekstraat 1962

5. Ruimtelijke ordening

a. algemeen

1200.

Stukken betreffende het vaststellen van de schadevergoedingsveror

dening voor de bescherming van de belangen van eigenaren en

anders zakelijk gerechtigden tegen schade als gevolg van de

vaststelling van de stedebouwkundige maatregelen.

1960-1962

1 omslag


Page 79

1201.

Stukken betreffende het aanleggen van een betere toegang bij de

N.H. kerk d.m.v. sloop van pand Dorpsstraat 94.

1967-1969

1 omslag

b. bestemmingsplan Kerkhoek, 1942-1963

1202.

Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling.

1942-1956

1 omslag

1203.

Stukken betreffende het bouwrijp maken.

1946-1951

1 omslag

1204.

Stukken betreffende grond aan- en verkopen.

J.Q.C. Lenshoek-Peman Kakebeeke, diaconie der Nederlands

Hervormde kerk, C.P. Vogelaar/ Gereformeerde Gemeente

Krabbendijke/ G. van de Sande, J. van Velzen, P. Leys, Veiling

Vereniging Krabbendijke en Omstreken, J. Jacobusse, J. van

Koeveringe, M. Allewijn, A. Lobbezoo, P. Kruysse, J. de Hamer,

J. Benou, A. Lous/ P. Kruysse, A. Polderman/ L.J. van Langevel

de/ C.A. Leendertse/ C. Lampier, S.S.M. Ruster, L. Beurtens, C.

van Iwaarden, J.M. Zweedijk, W.P. Krijnen, C. van Velzen,

M.P. Dees, J. Francke, C. Sonke/ B.J. Berman cs/ A. Langendijk,

A. Maliepaard/ M. Dees, J. Sinke/ J. Tramper, C. Kaan.

1946-1963

1 omslag

c. bestemmingsplan in Hoofdzaak, 1951-1969

1205.

Stukken betreffende de vaststelling van het plan in hoofdzaak 1945,

met wijzigingen 1951,1953.

1951-1960

1 omslag

1206.

Stukken betreffende de uitvoering van het uitbreidingsplan in

Hoofdzaak 1960, met wijzigingen.

1959-1968

1 omslag

d. bestemmingsplan Centrum en West, 1955-1969

- centrum


Page 80

1207.

Stukken betreffende de voorbereiding vaststelling en partiŽle

herziening van het plan.

1956-1963

1 omslag

1208.

Stukken betreffende het aankopen van grond ter uitvoering van het

plan.

J.A. Dek/ J.A. Dek/ M. Traas, A. Hoekman/ L.J. de Jonge, J.J. de

Jonge/ T. Slabbekoorn, P. Slabbekoorn, A.G. Slabbekoorn, F.J.

Slabbekoorn, J.F. Slabbekoorn, G. Slabbekoorn, G. Slabbekoorn,

M. Slabbekoorn/ G.J. Noome, M.A. Giljam, F. Felius, H. van

Zweden, L. van den Dorpel/ J. Zanddijk.

1955-1961

1 omslag

1209.

Stukken betreffende het bouwrijp maken van t.b.v. de uitvoering

van het uitbreidingsplan.

1956-1965

1 omslag

1210.

Stukken betreffende het bouwrijp maken door de aannemers.

1957-1960

1 omslag

1211.

Stukken betreffende de exploitatie.

1957-1966

1 omslag

1212.

Stukken betreffende grondaankopen en grondruil t.b.v. verbinding

wegen voor het Centrum.

P. Slabbekoorn, A.G. Slabbekoorn, F.J. Slabbekoorn, G. Slabbe-

koorn, G. Slabbekoorn, M. Slabbekoorn/ S.M. van Arenthals,

M. Weststrate/ M. Verhage, A. Meeuwsen, B. Meeuwsen,

A. Meeuwsen, L. Meeuwsen, J. Meeuwsen, A. Verhage,

C.J. Verhage, W. Steele, P. Verhage, L.P. Verhage, J.A. Verhage/

C.J. Bergs/ C. Houtekamer/ G. van Kruiningen / M. Traas/

Vereniging tot het verstrekken van Lager Uitgebreid en Kweekschool

onderwijs op Gereformeerde Grondslag/ J.J. Traas, M.A. Geense.

1957-1967

1 omslag

1213.

Voorschriften deel uitmakend van het uitbreidingsplan, regelende de

bestemming in onderdelen van de in het plan begrepen gronden

gelegen in het Centrum en ten westen van de bebouwde kom van de

gemeente Krabbendijke.


Page 81

1957

1 omslag

1214.

Stukken betreffende grondverkopen t.b.v. het Centrum.

J.M. de Schipper/ N.H. van Iwaarden/ E. van Velzen/ I.M. en M.

de Kok/ A.M. Koeman/ J. van Strien/ L. Schouten/ M. Weststrate/

M. Luteijn, J.J. van Pagee, J.van Pagee, K. van Iwaarden,

P.A.M. Schouten, P.J. de Koster, M. van de Vreede, M.J. Hoog-

strate, M. van Pagee, B. Kuzee, J.L. Reijnhout/ H.K. Krijger,

A.C. Stevense, H.J. van Koeveringe, H. van Zweden/ M.C. Pol-

derman, J. van Burg, A. Minnaard, H. van Zweden/ Gebr.

Molhoek/ F.W. de Schipper/ A. Hoekman.

1959,1960

1 omslag

1215.

Stukken betreffende onteigening van grond in het Centrum.

1960-1963

1 omslag

- west.

1216.

Stukken betreffende verkrijging van grond door aankoop en

onteigening ten behoeve van West I.

v.o.f. Mij tot exploitatie van de hofstede Welgelegen/ J. Peman

Kakebeeke, W.W. Kakebeeke/ C. Vogelaar, A.P. Smallegange,

P.W. Smallegange.

1956-1964

1 omslag

1217.

Stukken betreffende de exploitatie van West I.

1957-1967

1 omslag

1218.

Stukken betreffende het bouwrijp maken van West I.

1957-1968

1 omslag

1219.

Stukken betreffende grondverkopen West I, Westweg en gedeelte

ten Oosten van de watergang.

J. Schouten/ C.J. Wolfert/ C. van Langevelde/ W.D. Meloen/

J. Zweemer, E.W. van Velzen/ J. Nieuwenhuize/ J. Lagendijk, A.

Lagendijk/ M. Dees, J. Sinke/ J. van de Vreede, A. van de Vreede/

C. van Langevelde/ L.J. van Langevelde/ A.J. Busch/ Stichting

bejaardenzorg Krabbendijke/ J.C. Lindenberg/ G. Hoekman, P.A.

Allewijn.

1958-1968

1 omslag


Page 82

1220.

Stukken betreffende grondverkopen West I; gedeelte ten westen van

de watergang.

N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten/ J.J. Pieper/ S. Verspril-

de Visser/ J. Lems/ N.V. Arnhemse verzekeringsmij/ C.J. Bergs/

J.A. Gijzel/ W. Weststrate/ G. Geschiere/ C. Geense/ M.A. van

den Berge/ C.P. Hennekij/ S. Versprille/ N. Bel/ M. Flikweert/ G.

van Velzen, J. Legemate/ A.M. van Langevelde/ C.P. van Velzen/

J.M. Hoogstraate, M. Overbeeke/ Stichting bejaardenzorg in

Krabbendijke/ C.M. Diekman/ M. Versprille, C. Hoekman.

1961-1968

1 omslag

1221.

Stukken betreffende vergroting van uitbreidingsplan West I in West

II.

1963-1966

1 omslag

1222.

Stukken betreffende verkrijging van grond van W.W. en J.P.Kake-

beeke t.b.v. West II.

1963-1967

1 omslag

1223.

Stukken betreffende wijziging in de uitbreidingsplannen West I, II

en III.

1965-1967

1 omslag

1224.

Stukken betreffende het bouwrijp maken t.b.v. de uitbreidingsplan-

nen West II en III.

1965-1968

1 omslag

1225.

Stukken betreffende de exploitatie van de uitbreidingsplannen West

II en III.

1965-1968

1 omslag

1226.

Stukken betreffende grondaankopen uitbreidingsplan West III.

A. van Oosten/ Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland/

M.J. le Clercq, A. van Oosten, A. Bart, R.F. Rijkse, J.J. Moer-

land/ Chr. Woningstichting Zuid-Beveland/ W.W. Kakebeeke/

M.J. le Clercq, A. van Oosten, A. Bart, R.F. Rijkse.

1966-1968

1 omslag

e. bestemmingsplan Zuid Oost, 1959-1969


Page 83

1227.

Stukken betreffende onteigening woning Dorpsstraat 68 en 70 (M.

Weststrate).

1959-1961

1 omslag

1228.

Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling en herziening

van het plan.

1960-1964

1 omslag

1229.

Stukken betreffende grondaankopen A-H.

J. van Baaren/ J. Benou/ A.J. Blaauwkamer/ C. van Houte, G.

Houtekamer.

1960-1968

1 omslag

1230.

Stukken betreffende grondaankopen K-Z.

C. Kruysse/ J. Moerland/ C. Polderman/ M.C. Polderman/

C.J. Snoep/ J. Zweedijk.

1960-1968

1 omslag

1231.

Stukken betreffende de exploitatie.

1961-1969 [1972]

1 omslag

1232.

Stukken betreffende grondverkopen.

CoŲperatieve Boerenleenbank Krabbendijke/ J. en A. de Hamer, C.

Polderman/ Fa. F.W. de Schipper & Zn./ A.J. Blaauwkamer/

M.C. Polderman/ C.J. Snoep.

1962-1966

1 omslag

1233.

Stukken betreffende saneringsbijdragen van het Rijk.

1963-1967

1 omslag

1234.

Stukken betreffende taxatie, exploitatie aan- en verkoop van het

industrieterrein.

1963-1967

1 omslag

1235.

Stukken betreffende het bouwrijp maken t.b.v. de uitvoering.

1958-1969

1 omslag


Page 84

1236.

Stukken betreffende onteigening Zuidweg (Kakebeeke).

1965-1967

1 omslag

f. bestemmingsplan Oostdijk, 1960-1963

1237.

Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van het plan.

1960-1963

1 omslag

g. bestemmingsplan West Krabbendijke, 1968,1969

1238.

Stukken betreffende de vaststelling van West Krabbendijke.

1968-1969

1 omslag

h. wederopbouwplannen

1239.

Stukken betreffende de overdracht van wederopbouwwerkzaamhe

den.

1949-1958

1 omslag.

1240.

Stukken betreffende de vaststelling van de schade n.a.v. de waters-

noodramp 1953.

1953

1 omslag

1241.

Stukken betreffende het ten uitvoer brengen van het wederop

bouwplan Oostdijk.

1953-1969[1970]

1 omslag

1242.

Stukken betreffende vaststelling financiering wijziging en intrekking

van het wederopbouwplan Oostdijk n.a.v. de watersnoodramp 1953.

1954-1962

1 omslag

i. rooilijnen

1243.

Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van rooilijnen en de

rooilijnverordening.

1927,1929-1936

1 omslag


Page 85

1244.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van rooilijnen in het

kader van uitbreidingsplannen.

1946-1957

1 omslag

j. wijze van bebouwing

1245.

Stukken betreffende de vaststelling van de bouwexploitaieverorde-

ning.

1960,1963

1 omslag

k. parken en plantsoenen

1246.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van plantsoenen

parken en fonteinen.

1953-1969

1 omslag

F. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid

1. Drinkwater

1247.

Stukken betreffende de aanleg van een waterleiding net te Krabben-

dijke onder uitvoering van de N.V. Waterleidingmaatschappij Zuid-

Beveland.

1910-1912

1 omslag

1248.

Stukken betreffende de waterlevering in diverse gebieden.

1942-1969

1 omslag

1249.

Stukken betreffende vertegenwoordiging en inspraak van de

gemeente Krabbendijke als aandeelhoudster van de N.V. Waterlei-

ding maatschappij "Zuid-Beveland".

1945-1967

1 omslag

1250.

Stukken betreffende de aanleg en wijzigingen van de hoofdwaterlei-

dingbuis.

1964-1968


Page 86

1 omslag

2. Volkshuisvesting

a. algemeen

1251,1252.

Verslagen betreffende de volkshuisvesting.

1904-1933

2 omslagen

1251. 1904-1920

1252. 1921-1933

1253.

Jaarverslagen en statuten van de vereniging tot verbetering van de

volkshuisvesting.

1919-1938

1 omslag

1254,1255.

Gemeenschappelijke regelingen tot centralisatie van het Bouw-en

woningtoezicht.

1938-1958

2 omslagen

1254. 1938-1948

1255. 1949-1958

1256.

Rapporten en verslagen van de dienst gemeentewerken, bouw en

woningtoezicht Zuid-Beveland.

1940-1945

1 omslag

1257.

Stukken betreffende de commissie van advies van de gemeenschap-

pelijk regeling tot centralisatie van het bouw- en woningtoezicht op

Zuid-Beveland.

1940-1947

1 omslag

1258.

Stukken betreffende de vaststelling van het bouwvolume.

1950-1970

1 omslag

1259.

Stukken betreffende de vaststelling en de uitvoering van de

gemeenschappelijke regeling bouw-en woningtoezicht en het toezicht

op gemeentewerken.

1957-1963

1 omslag

b. eisen aan woningen


Page 87

1260-1372.

Bouwvergunningen.

1884-1969

93 omslagen en 10 pakken

1260. 1884-1890

1261. 1891-1895

1262. 1896-1897

1263. 1898-1900

1264. 1901,1902

1265. 1903-1905

1266. 1906,1907

1267. 1908

1268. 1909

1269. 1910

1270. 1911

1271. 1912

1272. 1913

1273. 1914

1274. 1915

1275. 1916

1276. 1917

1277. 1918

1278. 1919

1279. 1920

1280. 1921

1281. 1922

1282. 1923

1283. 1924

1284. 1925

1285. 1926

1286. 1927

1287. 1928

1288. 1929

1289. 1930

1290. 1931

1291. 1932

1292. 1933

1293. 1934

1294. 1935

1295. 1936 A-J

1296. 1936 K-Z

1297. 1937 A-K

1298. 1937 L-Z

1299. 1938 A-K

1300. 1938 L-Z

1301. 1939


Page 88

1302. 1940

1303. 1941

1304. 1942

1305. 1943

1306. 1944

1307. 1945 A-J

1308. 1945 K-Z

1309. 1946 A-K

1310. 1946 L-Z

1311. 1947

1312. 1948 A-K

1313. 1948 L-Z

1314. 1949 A-Hoo

1315. 1949 Hou-p

1316. 1949 P-Z

1317. 1950 A-H

1318. 1950 K-P

1319. 1950 S-Z

1320. 1951 A-K

1321. 1951 L-Z

1322. 1952 A-K

1323. 1952 L-Z

1324. 1953

1325. 1954 A-H

1326. 1953 I-R

1327. 1954 S-Z

1328. 1955 A-I

1329. 1955 K-Z

1330. 1956 A-I

1331. 1956 J-M

1332. 1956 N-Z

1333. 1957 A-H

1334. 1957 I-O

1335. 1957 P-Z

1336. 1958 A-I

1337. 1958 J-Z

1338. 1959 A-L

1339. 1959 M-Z

1340. 1960 A-L

1341. 1960 M-Z

1342. 1961 B-G

1343. 1961 H-P

1344. 1961 R-Z

1345. 1962 A-K

1346. 1962 L-S

1347. 1962 T-Z

1348. 1963 A-G


Page 89

1349. 1963 H-M

1350. 1963 N-Z

1351. 1964 A-F

1352. 1964 G-K

1353. 1964 L-P

1354. 1964 R-Z

1355. 1965 A-G

1356. 1965 H-K

1357. 1965 L-P

1358. 1965 R-Z

1359. 1966 A-H

1360. 1966 I-O

1361. 1966 P-Z

1362. 1967 A-H

1363. 1967 I-O

1364. 1967 P-Z

1365. 1968 A-H

1366. 1968 I-N

1367. 1968 P-Ve

1368. 1868 Ver-Z

1369. 1969 A-F

1370. 1969 G-K

1371. 1969 L-R

1372. 1969 S-Z

1373.

Registers van afgegeven bouwvergunningen

1935-1969

1 omslag

1374.

Stukken betreffende verleende vergunningen ex.art. 20 der wederop

bouwwet in het bestemmingsplan Centrum en West.

1960-1968

1 omslag

1375.

Stukken betreffende verleende vergunningen ex.art. 20 der wederop

bouwwet in het bestemmingsplan in Hoofdzaak 1960.

1963-1969

1 omslag

1376.

Stukken betreffende verleende vergunningen ex.art. 20 der wederop

bouwwet in het bestemmingsplan Zuid-Oost.

1968,1969

1 omslag

1377-1380.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de bouwver

ordening.

3 omslagen en 1 pak


Page 90

1930-1969

1377. 1930,1935

1378. 1945,1945-1959

1379. 1959,1959-1961

1380. 1968,1968-1969

1381.

Stukken betreffende de distributie van glas verband houdende met

oorlogsschade.

1943-1946

1 omslag

1382.

Vaststelling van de verordening op het gebruik van gebouwen en

gronden gelegen in de bebouwde kom.

1965,1966

1 omslag

1383.

Stukken betreffende het stilleggen van de verbouwplannen voor de

woning Havenweg 19, eigendom van H.A.A. Zijlmans te Brussel.

1965-1967

1 omslag

c. gebouwen van bijzondere aard.

1384.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de

recreatiewoonverblijven.

1969

1 omslag

d. verbetering van woontoestanden

1385.

Stukken betreffende aankoop van "de Doel" in het kader van het

voorzien in de woningbehoefte.

1933,1934

1 omslag

1386.

Stukken betreffende de bouw van Oostenrijkse woningen.

1946

5 stukken

e. voorziening in de woning behoefte.

1387-1407.

Stukken betreffende de bouw van complexen woningwetwoningen.

1921-1969

21 omslagen


Page 91

1387. Complex A V 9674 en V 1114,Oostweg onevennrs,1921-1953

1388. Complex B V 1895 Oostweg even nrs,1921-1953

1389. Complex C V 11085 Stationsweg,1939-1952

1390. Complex D V 4850 JW Frisostraat,1941-1948

1391. Complex E V 8482 Doelstraat,1946-1966

1392. Complex F V 6319 Burg. Sandbergstraat,1946-1962

1393. Complex G V 7407 Irenestraat,1947-1949

1394. Complex H V 8072 Burg. Sandbergstraat,1948-1950

1395. Complex I V 9093 Kerkhoekstraat,1948-1966

1396. Complex J V 9715 Kerkhoekstraat,1949-1961

1397. Complex K V 10639 Beatrixstraat,1950-1953

1398. Complex L V 12456 Kerkhoekstraat,1951-1968

1399. Complex M KV 210 2e Vlietweg,1957-1958

1400. Complex O KV 293 Westweg,1957-1962

1401. Complex N KV 292 Morlodestraat,1959-1965

1402. Complex P KV 337 Piermanstraat,1960-1965

1403. Complex Q KV 430 Piermanstraat,Blinkerstraat,Westweg

1961-1966

1404. Complex R1 KV 498 Morlodestraat,1962-1969

1405. Complex R2 KV 547 Hinkelingestraat,1962-1965

1406. Complex S KV 570 Westerscheldestraat-Deltastraat,

1963-1969

1407. Complex T KV 866 Bouwplan west, ratiobouw 60 wonin

gen,1966-1969

1408.

Exploitatieoverzichten van woningwetwoningen.

1947-1957

1 omslag

1409.

Bestek, voorwaarden en tekeningen van 11 duplex woningen aan de

Burg. Sandbergstraat en Kerkhoekstraat in opdracht van de gemeen

te.

1953

1 omslag

1410.

Bestek, voorwaarden en tekening van 5 woningen aan de Doelstraat

in opdracht van de gemeente.

1953

1 omslag

1411.

Stukken betreffende de particuliere herbouw van 8 woningen aan de

Burg. Sandbergstraat n.a.v. de watersnood.

1953-1956

1 omslag

1412.

Stukken betreffende garantstelling voor de bouw van 8 woningen

aan de Doelstraat door N.V. Bouwfonds.


Page 92

1957,1958

1 omslag

1413.

Stukken betreffende de bouw van Middenstandswoningen aan de

Hinkelingestraat.

1958-1962

1 omslag

1414.

Stukken betreffende garantstelling voor de bouw van 20 woningen in

het Centrum door N.V. Bouwfonds.

1959

1 omslag

1415.

Stukken betreffende het samenvoegen van woningcomplexen.

1961-1969

1 omslag

1416.

Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van 60 ratiowo-

ningen.

1964-1966

1 omslag

1417.

Stukken betreffende het overdragen van woningwetwoningen aan

bewoners.

1967-1969

1 omslag

1418.

Stukken betreffende de subsidiŽring van de bouw van 30 eengezins

woningen door de Chr. Woningstichting Zuid- en Noord-Beveland.

1969,[1970]

1 omslag

f. woningbedrijf.

1419.

Stukken betreffende de opheffing der vereniging tot verbetering der

volkshuisvesting en overname door de gemeente.

1939,1940

1 omslag

1420.

Stukken betreffende de controle van de jaarrekeningen.

1939,1940

1 omslag

1421.

Stukken betreffende de verordening op het beheer van het woningbe

drijf.


Page 93

1955

1 omslag

1422.

Stukken betreffende de controle op het financieel beheer n.a.v. de

overname door de gemeente.

1955,1956

1 omslag

1423.

Stukken betreffende benoemings- en onstlagbesluiten van personeel

van het woningbedrijf.

1955-1967

1 omslag

1424.

Stukken betreffende vaststelling van de salarisverordening en

wijziging hierop.

1956,1958

1 omslag

1425-1428.

Begrotingen woningbouwbedrijf.

1956-1967

4 pakken

1425. 1956,1957

1426. 1958,1959,1960

1427. 1961-1963

1428. 1964-1965,1967

1429-1432.

Jaarrekeningen woningbedrijf.

1956-1967

4 pakken

1429. 1956,1957

1430. 1958-1960

1431. 1961-1963

1432. 1964-1967

1433.

Huurregister.

1962-1964

1 deel

g. bemoeiingen met bestaande woningen.

1434.

Notulen van de commissie van advies ex. art. 8 van de woonruim-

tewet 1947, met stukken betreffende de benoeming van en het

ontslag aan leden en de opheffing van de commissie.

1946-1969

1 omslag


Page 94

1435.

Stukken betreffende de toepassing van de woonruimtewet 1947.

1947-1961

1 omslag

1436.

Stukken betreffende toetreding en deelname aan N.V. Bouwkas

Noord-Nederlandse Gemeenten.

1954-1966

1 omslag

1437.

Stukken betreffende het onttrekken van woningen aan haar bestem-

ming.

1954-1969

1 omslag

1438.

Stukken betreffende telling van woningen.

1956,1958

1 omslag

1439.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de doorstro-

mingsregeling i.v.m. de woningnood.

1966-1969

1 omslag

7. Openbare veiligheid

A. Water en verdrinking

1440.

Afrekening betreffende stormschade d.d. 2 maart 1820.

1821

1 stuk

1441.

Stukken betreffende de plaatsing van reddingsgordels in de Karelpol

der en aan het Havenplateau.

1965

1 omslag

B. Bescherming van de bevolking en van objecten tegen oorlogsgeweld

1. Algemeen

1442.

Stukken betreffende de scholing van het personeel tegen oorlogsge

vaar.

1937-1942

1 omslag


Page 95

2. Luchtbescherming

1443.

Stukken betreffende de organisatie en de uitvoering van de luchtbe

scherming.

1937-1939

1 omslag

1444.

Stukken betreffende het functioneren van personeel van de luchtbe

scherming.

1937-1943

1 omslag

1445.

Stukken betreffende de aanschaf van benodigdheden voor de

luchtbescherming ten behoeve van de uitvoering van de taak.

1937-1946

1 omslag

1446.

Stukken betreffende de regeling en de uitvoering van de gemeen

schappelijke regeling luchtbescherming Gemeenten Zuid- en Noord

Beveland.

1939-1944

1 omslag

1447.

Stukken betreffende de instelling van blokploegen t.b.v. de luchtbe

scherming.

1941-1943

1 omslag

3. Medische hulp verzorging en verpleging

1448.

Stukken betreffende het opzetten van geneeskundige voorzieningen

in gemeenschappelijk verband.

1939-1943

1 omslag

C. Ontploffingen en ontbranden

1449.

Stukken betreffende het opruimen van munitie.

1956-1958

1 omslag

D. Brand

1450.

Lijst der leden van de brandspuit.

1856


Page 96

1 stuk

1451.

Lijsten van manschappen van de brandweer.

1886,1889,1891-1930.

1 omslag

1452.

Brandrapporten.

1941-1969

1 omslag

1453.

Stukken betreffende de voorziening in bluswater.

1942-1969

1 omslag

1454.

Stukken betreffende het functioneren van het brandweerpersoneel.

1943-1969

1 omslag

1455.

Stukken betreffende de organisatie van de vrijwillige brandweer.

1948-1963

1 omslag

1456.

Stukken betreffende de bouw en inrichting van de brandweergarage,

Wilhelminastraat en de bergplaats aan de Westweg.

1954-1964

1 omslag

1457.

Stukken betreffende de opslag van brandbaar materiaal.

1957-1969

1 omslag

1458.

Stukken betreffende de vaststelling van de gas-, huisbrand- en

stookolieverordening.

1968,1969

1 omslag

8. Tweede Wereldoorlog

----.

Stukken betreffende de vordering van paarden.

1936-1945

N.B. zie inv. nr. 1673

----.

Stukken betreffende de vordering van vervoermiddelen.

1937-1945

N.B. zie in inv. nr. 1675


Page 97

----.

Stukken betreffende vordering van menselijke hulp en gebruiksarti-

kelen.

1939-1945

N.B. zie in inv. nr. 1676

----.

Stukken betreffende vergoeding t.b.v. de schade opgelopen bij de

inundatie van de polders.

1939-1945

N.B. zie in inv. nr. 1677

----.

Stukken betreffende het gebruik van oorlogsbuitpaarden t.b.v. de

landbouw.

1940

N.B. zie inv. nr. 1542

1459.

Stukken betreffende de evacuatie van de bevolking naar Zaamslag

en Axel.

1940,1941

1 omslag

1460.

Stukken betreffende de evacuatie van de bevolking van Vlissingen

en Walcheren naar Krabbendijke.

1942-1945

1 omslag

1461.

Stukken betreffende de vaststelling van de opgelopen oorlogsschade

door vordering en diefstal tijdens de oorlogsdagen mei 1940.

1940-1952

1 omslag

1462.

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over gesneuvel

de militairen en militaire graven.

1940-1969

1 omslag

----.

Stukken betreffende arbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1941-1944

N.B. zie in inv. nr. 1564

1463.

Stukken betreffende de deelneming aan activiteiten van de Stichting

Winterhulp Nederland.

1941-1944

1 omslag

----.

Stukken betreffende gemaakte onkosten ten gevolge van schade

opgelopen in de Tweede Wereldoorlog en herstel hiervan.


Page 98

1941-1952

N.B. zie in inv. nr. 968

1464,1465.

Stukken betreffende de financiŽle afwikkeling van opgelopen

oorlogsschade.

1941-1961

2 omslagen

1464. Reglementen en voorschriften

1465. Schadegevallen

1466.

Stukken betreffende de vordering van huizen.

1942,1943

1 omslag

1467.

Processen-verbaal van de luchtbeschermingsdienst inzake neergeko

men storingsballonnen, neergekomen vliegtuigen, V-I's en beschie

tingen.

1942-1945

1 omslag

----.

Stukken betreffende de distributie van glas n.a.v. oorlogsschade.

1943-1946

N.B. zie inv. nr. 1381

1468.

Stukken betreffende de internering van bewoners n.a.v. hun gedrag

tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1944-1946

1 omslag

1469.

Stukken betreffende de vaststelling van schade aan gemeentelijke

eigendommen veroorzaakt door een neergestort vliegtuig in de kom

van het dorp.

1944-1955

1 omslag

1470.

Stukken betreffende gebeurtenissen rond inwoners gedurende

Tweede Wereldoorlog.

1945

1 omslag

1471.

Stukken betreffende het verstrekken van gegevens van neergestorte

vliegtuigen en bemanning.

1945-1947

1 omslag


Page 99

1472.

Stukken betreffende de oprichting van een monument voor oorlogs-

slachtoffers en inlichtingen over het monument.

1945-1947,1969

1 omslag

1473.

Stukken betreffende het verlenen van financiŽle bijstand aan

politieke delinquenten en hun verwanten.

1945-1949

1 omslag

1474.

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over

J. Overbeeke overleden in het concentratiekamp Neuengamme.

1945-1951

1 omslag

1475.

Stukken betreffende de vordering van de auto van burgemeester

Sandberg en het verkrijgen van rijbevoegdheid en een auto.

1945,1946,1948-1957

1 omslag

----.

Stukken betreffende opneming van schade aan straten veroorzaakt

door oorlogsgeweld.

1951-1954

N.B. zie inv. nr. 1497

1476.

Stukken betreffende het verlenen van uitkeringen aan oorlogsslacht-

offers.

1955-1958

1 omslag

9. Waterstaat

1477.

Stukken betreffende het indijken van de Karelpolder.

1879,1889,1890

1 omslag

----.

Staat houden overzicht van schade aan landerijen door de water

vloed van 1825.

1825

N.B. zie inv. nr. 1533

1478.

Stukken betreffende de watersnood van 1906.

1906,1907

1 omslag


Page 100

1479.

Overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaren van de Karelpol -

der waarbij de gemeente de onderhoudsplicht van 25 meter van de

dijk van de Karelpolder afkoopt.

1912

1 stuk

1480.

Akten van beŽdiging van dijkgraven.

1936-1955

1 omslag

10. Watersnood 1953

1481.

Stukken betreffende het begraven van watersnoodslachtoffers.

1953

1 omslag

----.

Stukken betreffende de particuliere herbouw van 8 woningen aan de

Burg. Sandbergstraat, n.a.v. de watersnood.

1953-1956

N.B. zie inv. nr. 1411

1482.

Stukken betreffende declaraties van gederfde legeskosten ten gevolge

van de watersnoodramp.

1953-1957

1 omslag

1483-1486.

Stukken betreffende de watersnoodramp 1953.

1953-1959

4 omslagen

1483. Algemene voorschriften en bepalingen,1953-1956

1484. Rampslachtoffers en hulpverleningen,1953-1957

1485. Schadegevallen particulieren,1953-1959

1486. Schadegevallen publiekrechtelijke lichamen,1953-1959

----.

Stukken betreffende de vaststelling van de schade n.a.v. de waters

noodramp 1953.

N.B. zie inv. nr. 1240

----.

Stukken betreffende het ten uitvoer brengen van het

wederopbouwplan Oostdijk.


Page 101

1953-1969[1970].

N.B. zie inv. nr. 1241

----.

Stukken betreffende vaststelling financiering wijziging en intrekking

van het wederopbouwplan Oostdijk n.a.v. de watersnoodramp

1953.

1954-1962

N.B. zie inv. nr. 1242

11. Verkeer en vervoer

A. Verkeer en vervoer te land

1. Ligging van wegen.

1487.

Lijst van buurtwegen der 2 klasse.

1844

1 stuk

1488,1489.

Leggers van de wegen in de gemeente Krabbendijke met wijziging

1885,1910

2 omslagen

1488. 1885

1489. 1910

1490.

Stukken betreffende het vaststellen van komgrenzen op grond van de

wegenwet.

1935-1940

1 omslag

1491.

Stukken betreffende het vaststellen van wegenleggers.

1937-1952

1 omslag

1492.

Stukken betreffende het wijzigen van de wegenlegger.

1958-1960

1 omslag

1493.

Staat houdende overzicht van de oppervlakte van straten en wegen.

zj.[1968].

1 stuk


Page 102

2. Aanleg, overname, beheer en onderhoud

1494.

Stukken betreffende het begrinden van de dijk "Het Bolwerk"tussen

Krabbendijke en Nieuwlande.

1869

1 omslag

1495.

Stukken betreffende de overname van het beheer en het onderhoud

van wegen.

1895,1935-1969

1 omslag

1496,1497.

Stukken betreffende het verbeteren en onderhouden van wegen.

1932-1969

2 omslagen

1496. A-J,1935-1960

1497. K-Z,1932-1969

1498.

Stukken betreffende het geven van grond in beheer en onderhoud

aan het rijk ten behoeve van de uitvoering van het Rijkswegenplan.

1934

1 omslag

1499.

Stukken betreffende de opneming van schade aan straten veroorzaakt

door oorlogsgeweld.

1951-1954

1 omslag

1500.

Stukken betreffende de aanleg van de uitvalswegen West en Oost.

1959-1967

1 omslag

1501.

Stukken betreffende het aankopen van grond t.b.v. de verbreding

van de Noordweg.

J. de Hamer, A. de Hamer/ Staatsbedrijf der PTT/ M.E. Giljam,

F. Felius, B. Meeuwsen, S. Versprille, J. Geense, J. Lamper,

C.J. Overbeeke, F.M. Mangold, M. van Kervinck, J. Haverhoek,

W. van der Maas, P. van 't Leven, A. Kriekaard, C. Minnaard,

C.H. van Iwaarden, M. de Bat, H.C. van Iwaarden, C.F. West-

strate, J.E. van Iwaarden, D. de Bat, C.J. van Iwaarden, J. van

Iwaarden, W.P. Snoep, J.C. de Hamer, M. Schouten, L. Benou,

G.H. Heppe, M. Nagelkerke, J. van de Vreede, J. Ossewaarde,

H. Weststrate, A. Overbeeke, Veiling Vereniging Krabbendijke en

omgeving, I. Overbeeke, N. Wagenaar, J. Aarnoudse, A. Blok,

J. Peman Kakebeeke, J. Melis, M. Hofman, J. Zanddijk,


Page 103

J. Nijssen, J. de Jonge, P. Nagelkerke, P.Kruysse, M.J. Benou,

A. Polderman, H. Schouwenaar, W. Versprille, L. Jacobusse,

C. Staal, M.M. Jacobusse, M.M. Jacobusse, J. Bakker, A.M.Jaco-

busse, A.C. Allewijn, M.A. Kaat, J. Sinke, C.H. Veerhoek,

de diakonie der Hervormde kerk/ M. Allewijn, A.C. Allewijn,

J. Bakker, M.J. Benou, C. van den Berge, A. Eversdijk,

S.J.C. Frelier, L. Jacobusse, J. de Jonge, L. de Jonge, J.P. Kake-

beeke, J.A. de Koning, P. Kruysse, W.F.K. Lenshoek, J. Melis,

G.J. Noome, J.Q.C. Roelvink-de Koning, E.R. de Koning, Krijger

& Consorten, J. Sinke, Staatsbedrijf der PTT, Gezusters Tollenaar,

J. Zandijke, A. Zandee, H. van Zweden.

1965-1967

1 omslag

1502.

Stukken betreffende de uitvoering van het plan tot van de verbreding

van de Noordweg.

1965-1969

1 omslag

1503.

Stukken betreffende de aanleg van rijksweg 58 en de aansluiting van

Krabbendijke daarop.

1966-1968

1 omslag

1504.

Stukken betreffende de aanleg van rijwielpaden.

1968,1969

1 omslag

3. Straatverlichting

1505.

Stukken betreffende de straatverlichting d.m.v. gas.

1936-1953

1 omslag

1506.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van straatverlich

ting.

1946-1969

1 omslag

1507.

Stukken betreffende de distributie van straatverlichting in Krabben

dijke.

1948-1969

1 omslag

4. Beplanting


Page 104

1508.

Stukken betreffende de beplanting langs wegen.

1936-1969

1 omslag

5. Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden

1509-1511.

Stukken betreffende het leggen van kabels door de PTT.

1937-1969

3 omslagen

1509. Tekeningen Roosendaal-Goes,1937

1510. 1937-1960

1511. 1961-1969

1512.

Stukken betreffende het leggen van kabels en leidingen door

Nutsbedrijven m.u.v. de PTT.

1939-1969

1 omslag

1513.

Stukken betreffende het dempen van sloten en watergangen.

1967-1969

1 omslag

6. Vervoer per auto

1514.

Verordening inzake het reglement Autovervoer personen.

1937

1 stuk

7. Verkeer of vervoer langs rail

1515.

Verordening tot handhaving der orde op de buitenpleinen van en de

toegangen tot het spoorwegstation.

1876

1 stuk

1516.

Tekeningen van het spoorwegemplacement.

1913

2 stukken

1517.

Stukken betreffende het verkeer en vervoer over spoorwegen.

1947-1969

1 omslag

B. Verkeer en vervoer over water


Page 105

1518.

Reglement van laad- en losgeld voor het haventje van Roelshoek in

de Oostpolder met wijziging.

1847,1851

1 katern

1519-1521.

Registers van ontvangen havengeld.

1848-1873

3 omslagen

1519. 1848-1855,juli

1520. 1855,juli-1862,juli

1521. 1862,juli-1873,okt

----. 1910 zie inv. nr. 1600

1522.

Bijlagen behorende bij het register van ontvangen havengeld.

1850,1851

1 omslag

1523.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de heffing

van laad-,los-, lig-, weeg-, en havengelden.

1920-1969

1 omslag

1524-1526.

Stukken betreffende herstel en onderhoud van haven, havendam en

spuikom.

1879-1969

3 omslagen

1524. 1879,1889,1904-1909

1525. 1911-1913,1936

1526. 1935-1937,1953,1955-1969

1527.

Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van de weegbrug op

het haventerrein.

1889-1969

1 omslag

1528.

Stukken betreffende het verstrekken van overzichten van de

scheepvaart in de haven van Krabbendijke t.b.v. de inspectie van de

havenarbeid.

1935-1957

1 omslag

C. Verkeer en vervoer door de lucht

1529.

Stukken betreffende het vliegtuigongeval d.d. 24-8-1953.

1953


Page 106

1 omslag

D. Posterijen

1530.

Stukken betreffende de oprichting de bouw, de verbouw, de

exploitatie en verkoop van het post- en telegraafkantooor.

1898-1900,1903,1913,1915,1918,1923-1959

1 omslag

E. Telecommunicatie

1531.

Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor radiodistri -

butie.

1933-1940

1 omslag

12. Economische aangelegenheden

A. Bodemproduktie, dierenteelt

1532.

Staat houdende gegevens over houders van vee en hun vee in

Krabbendijke en Nieuwlande.

1819-1828

1 omslag

1533.

Staat houdende overzicht van schade aan landerijen door de

watervloed van 1825.

1825

1 stuk

1534-1540.

Jaarverslagen van de landbouw.

1851-1935

7 pakken

1534. 1851-1860

1535. 1861-1870

1536. 1871-1880

1537. 1882-1890

1538. 1891-1900

1539. 1901-1910

1540. 1911-1935

1541.

Vergunningen ten behoeve van het vervoer van vee.

1872,1880,1882,1883,1888-1895,1907

1 omslag

1542.

Staten van houders van paarden.


Page 107

1909,z.j.[ca 1900]

2 stukken

1543.

Stukken betreffende het gebruik van oorlogsbuitpaarden t.b.v. de

landbouw.

1940

1 omslag

1544.

Stukken betreffende toetreding tot de Stichting Waarborginstituut

voor de Tuinbouw in Zeeland.

1963

1 omslag

B. Industrie, dienstverlening, handel

1. Handel

1545.

Staten houdende opgave van fabryken tafrijken en werkwinkels in

Krabbendijke en Nieuwlande.

1816,1819,1823-1827

1 omslag

1546.

Reglement der broodzetting.

1819

1 stuk

1547.

Processen verbaal der tiende verpachting.

1819,1821

2 katernen

2. Gasvoorziening

1548.

Stukken betreffende de oprichting van de gasfabriek.

1913-1917

1 omslag

1549.

Stukken betreffende de gasvoorziening door de gemeente Goes.

1933-1938

1 omslag

1550.

Stukken betreffende de aardgasvoorziening.

1958-1969

1 omslag

3. Elektriciteitsvoorziening


Page 108

1551.

Stukken betreffende het leggen van kabels en schakelkasten in

rendabele gebieden.

1936-1969

1 omslag

1552.

Stukken betreffende het leggen van kabels en schakelkasten in

onrendabele gebieden.

1947-1963

1 omslag

1553.

Stukken betreffende de aanleg van 50 en 150 KV hoogspanningslijn-

en.

1948-1966

1 omslag

4. Distributie

1554.

Stukken betreffende de organisatie en regeling van de gemeenschap -

pelijke regeling distributie dienst.

1939-1968

1 omslag

1555.

Lijst van uitgegeven slachtkaarten.

1947

1 stuk

C. Visserij

1556.

Register van vissersvaartuigen.

1892-1907

1 katern

1557.

Stukken betreffende registratie van vissersvaartuigen.

1936-1964

1 omslag

13. Arbeid

A. Algemeen

1558,1559.

Stukken betreffende het uitvoeren van werkverschaffingsprojecten op

Zuid-Beveland.

1933-1940


Page 109

2 omslagen

1558. 1933-1938[1938]

1559. 1939,1940[1941]

1560.

Stukken betreffende de bestrijding van de werkloosheid.

1935-1937

1 omslag

1561.

Stukken betreffende de arbeidsbemiddeling voor werklozen door de

agent der arbeidsbemiddeling.

1937-1939

1 omslag

1562.

Verslagen van de toestand en verrichtingen van het agentschap der

arbeidsbemiddeling 1936-1938.

1937-1939

1 omslag

1563.

Stukken betreffende de uitzending van werklozen naar Duitsland.

1937-1946

1 omslag

1564.

Stukken betreffende de uitvoering van de arbeidsinzet tijdens de

Tweede Wereldoorlog.

1941-1944

1 omslag

1565.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordeningen op grond

van de winkelsluitingswet.

1935,1951-1958

1 omslag

B. Landarbeidersvereniging

1566.

Stukken betreffende de controle van de jaarrekeningen 1945-1960

1942-1960

1 omslag

14. Maatschappelijke zorg

A. Ziekenhuizen

1567.

Overeenkomst met het Gasthuis te Goes betreffende het beschikbaar

houden van een bed.

1926,1932

2 stukken


Page 110

1568.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de gemeen-

schappelijke regeling ziekenhuizen.

1952-1959

1 omslag

1569.

Stukken betreffende het vaststellen van een gemeenschappelijke

regeling inzake ziekenvervoer.

1955-1969

1 omslag

B. Lichamelijk gehandicapten

1570.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van de gemeen-

schappelijke regeling "Centrale Werkplaats De Bevelanden".

1955-1969

1 omslag

C. Geldelijke bijstand

1571.

Verordeningen houdende voorschriften voor de behandeling van

bijstandsaanvragen op grond van de Algemene Bijstandswet.

1964-1969

1 omslag

D. Bejaarden

1572.

Stukken betreffende het in samenwerking met diverse groeperingen

onderzoeken van de mogelijkheid tot stichting van een bejaardente-

huis.

1957-1960

1 omslag

1573.

Tekeningen en bestek van het bejaardentehuis Nieulande.

1960-1962

1 omslag

1574.

Stukken betreffende de oprichting van de "Stichting Bejaardenzorg

Krabbendijke", de benoeming van het bestuur en het in dienst

nemen van personeel.

1960-1969

1 omslag

1575.

Stukken betreffende garantstelling borgstelling en geldlening door de

raad ten behoeve van de Stichting Bejaardenzorg Krabbendijke.

1961


Page 111

1 omslag

1576.

Stukken betreffende waterschade aan het bejaardentehuis.

1967,1968

1 omslag

1577.

Stukken betreffende de controle van begrotingen, rekeningen en

boekhouding van de Stichting Bejaardenzorg Krabbendijke.

1967-1970

1 omslag

E. Werkelozen en arbeidsongeschikten

1578.

Stukken betreffende de instelling en instandhouding van de commis -

sie Wet Werkloosheidsvoorziening en de commissie Rijksgroeprege

ling Werkloze Werknemers.

1955-1965

1 omslag

15. Volksontwikkeling en -opvoeding, religie.

A. Onderwijs

1. Algemeen

1579.

Schoolorde en instructie voor de onderwijzer in de gemeente

Krabbendijke.

1847

1 stuk

1580-1582.

Verslagen van de toestand van het onderwijs.

1858-1923

3 pakken

1580. 1858-1865

1581. 1866-1870

1582. 1871-1879,1921-1923

1583.

Stukken betreffende de bepaling van het aantal aanwezige scholen.

1965,1969

1 omslag

2. Kleuteronderwijs

1584.

Stukken betreffende de oprichting, bouw, ingebruikgeving en

onderhoud van de Christelijke kleuterschool "Henri Dunant" aan de

Burg. Sandbergstraat.


Page 112

1938-1967

1 omslag

1585.

Stukken betreffende het verlenen van exploitatievergoedingen en

subsidie aan de vereniging De Christelijke Kleuterschool.

1957-1969

1 omslag

1586.

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe twee klassige

Christelijke kleuterschool "De Krabbetjes".

1965-1969

1 omslag

3. Lager onderwijs

a. personeel

1587.

Stukken betreffende de benoeming van een onderwijzer aan de

openbare lager school.

1890

1 omslag

1588.

Instructie voor het onderwijzend personeel der openbare school.

1949

1 stuk

1589.

Stukken betreffende de pensionering van leerkrachten aan het lager

onderwijs.

1950-1965

1 omslag

1590.

Stukken betreffende de bezoldiging van leerkrachten van het lager

onderwijs.

1959-1969

1 omslag

1591.

Stukken betreffende deelname aan spaarregeling t.b.v. het onder-

wijs.

1960-1968

1 omslag

1592.

Stukken betreffende de vaststelling van de verordening waarbij de

benoeming van onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare

lagere school aan het college is gedelegeerd.

1966

2 stukken


Page 113

b. organisatie van het onderwijs en van de school

- toelating van leerlingen

1593.

Stamboeken en vaccinatielijsten van onderwijzendpersoneel en

leerlingen van het openbaar onderwijs.

1879-1899

1 pak

1594-1598.

Lijsten van kinderen welke na vaccinatie zijn toegelaten op de

openbare school en ULO.

1892-1915

5 katernen

1594. 1892-1898

1595. 1916-1931

1596. 1900-1904

1597. 1905-1909

1598. 1910-1915

- schoolgeld

1599-1606.

Journalen van ontvangen schoolgeld.

N.B. 1910 tevens bevattende havengelden

5 omslagen en 2 pakken

1599. 1894,1895

1600. 1904,1906-1910

1601. 1919-1919/1920,1922/1923-1924/1925

1602. 1925/1926-1930/1931

1603. 1931/1932-1934/1935

1604. 1939/1940-1942/1943

1605. 1945/1946-1949/1950

1606.1950/1951-1966/1967

1607.

Verordeningen op de heffing van schoolgeld voor het gewoon lager

onderwijs en het openbaar vervolgonderwijs.

1922-1946

1 omslag

- vakanties

1608.

Verordening betreffende het toekennen van landbouwverlof.

1946

1 stuk

- werkplan


Page 114

1609.

Regeling van schooltijden vakanties, klassenverdeling en leerplan

voor de openbare lagere school.

1881

1 katern

1610.

Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van het werkplan

van het openbaar lager onderwijs.

1952-1968

1 omslag

- oudercommissie

1611.

Huishoudelijk reglement van de oudercommissie, met stukken

betreffende de door de commissie verrichte werkzaamheden.

1921-1966

1 omslag

c. bevordering van de studie

- leerplicht

1612.

Lijsten van kinderen tussen 6-12 jaar die al of niet bij scholen staan

ingeschreven.

1881,1889

1 omslag

1613.

Lijst houdende opgave van kinderen die in 1916 tussen de 7 en 13

jaar zijn.

1916

1 katern

1614.

Stukken betreffende het treffen van maatregelen ten behoeve van de

leerplicht.

1947,1968,1969

1 omslag

- commissie tot wering schoolverzuim

1615.

Notulen van vergaderingen.

1901,mrt 10-1920,sept 28

1 deel

----.

Naamlijst van leden van de commissie.

1905-1912

N.B. zie inv. nr. 48


Page 115

1616.

Stukken betreffende de benoeming en ontslag van leden van de

commissie wering schoolverzuim.

1953-1968

1 omslag

d. schoolgebouwen

- openbare school

1617.

Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van de school.

1819

1 omslag

1618.

Stukken betreffende de bouw, het onderhoud en verbouw van de

school.

1859-1861,1871,1878

1 omslag

1619.

Stukken betreffende de bouw, het onderhoud en verbouw van de

school aan de Noordweg.

1881-1884,1890,1895,1896,1913-1916,1923

1 omslag

1620.

Stukken betreffende de instandhouding van de openbare lagere

school.

1938-1963

1 omslag

- de school met de bijbel

1621.

Stukken betreffende de bouw verbouw en onderhoud van de school.

1899,1908.1915,1932

1 omslag

1622.

Stukken betreffende de toekenning van vergoedingen ex. art. 72, 89,

101 en 205 van de Lager Onderwijswet 1920.

1934-1967

1 omslag

1623.

Stukken betreffende de bouw verbouw en onderhoud van de school

aan de Sc